2012 Genel Kurulu Sonuçları

                               KOOP – C

             S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

  

                                                                                                                                          İST.,  18 .06.2013        

Sayın Ortağımız,                                                                                                             Sayı:  1776 / 2013

      

09 Haziran 2013, Pazar günü yapılan 2012 yılı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

 

 1. Yönetim ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31.12.2012 tarihli bilanço ve 01.01 – 31.12.2012 dönemine ait gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
 3. 08.05.2011 tarihinde yapılan genel kurulumuzda ortaklık bağları sona erdirilen kişilerden tekrar ortak olmak isteyenlerin ortaklıklarının kabulü ve hisselerine düşen Kooperatif Gider Fazlası adı altında kesilmiş olan birikimlerinin 2011 yılı gelir fazlası hesabından karşılanarak hesaplarına iade edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kuruluna bu konudaki talepleri değerlendirmesi için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Kooperatifimizin en az sermaye tutarı 1.200,- TL, bir ortağın en az pay taahhüdü bir pay ve bir payın değeri 100,-TL olarak değiştirilmiştir. Böylece, bir ortağın sermaye payı bir pay, tutarı 100,- TL, kooperatifimizin sermayesi 1.200,- TL olarak güncel para birimine uygun hale getirilmiştir.
 5. 2013 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek, Kurucu ve Onursal Başkan İlhan Selçuk’un mahallemizde bulunan konutunun “İlhan Selçuk Evi” olarak düzenlenmesi konusunda sosyal-kültürel etkinliklerde bulunmak olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2013 – 31 Mart 2014 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını bir plan dahilinde gecikme faizi hesaplanmadan ödemeleri oybirliği ile kabul edildi. Yanı sıra İlhan Selçuk Kırevi’nin işletilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 9. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, iki kişiden oluşan denetim kuruluna kişi başına aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
 7. Dilek, öneri ve temennilerde; Başkan Erdal Atabek yönetim kuruluna duyulan güven nedeniyle genel kurula teşekkür ederken daha çok çalışmamız gereğini de vurguladı.

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

                                              

                                                                                                  Şükran SONER           Erdal ATABEK 

                                                                                                          Sayman                       BAŞKAN

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi

                                                                  

Reklamlar

2012 Yılı Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2012 YILI – 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2012 – 31.12.2012)

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2012 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 03 Haziran 2012 tarihindeki 2011 Yılı-13. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2012 döneminde yapmış olduğu 14 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2012 yılı 14. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 16 Nisan 2013 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2012 yılında kooperatifte müdür;  26.03.2012 tarihine kadar ise devamlı bir büro personeli çalıştırılmamıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi 26.03.2012 tarihine kadar muhtelif kişilerle bu tarihten sonra ise istihdam edilen büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda muhtelif kişilere ödenen tutarlar ile büro personeline ödenen ücret üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Kooperatife yeni veya tekrar ortak olarak kaydedilen veya ortaklıktan istifa edenler ile sermaye ve katılım payı toplamını bir diğer ortağa aktaran kişilere ait yönetim kurulu kararları bulunmaktadır.
 3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan  herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 4. 08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklığı sona erdirilmiş bulunan bir kişinin yeniden ortak olma talebi ve akçal yükümlülüklerini yerine getirmesine ait ödeme planının yönetim kurulu tarafından kabulü, genel kurul kararları ile ana sözleşmenin 18. maddesine  uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 5. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete  rastlanılmamıştır.
 6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri  kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış tasdiki bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış Tasdiki Makamı                 Silivri 1. Noterliği            Silivri 3. Noterliği

Kapanış Tasdiki Tarihi                        21 Mart 2013                    21 Mart 2013

Kapanış Tasdiki Numarası                         02692                               02713

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar,  tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye makbuzları, gider pusulası, çek, banka havale talimatları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM  

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 31.12.2012 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 420,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 793,57 TL’nin, banka hesap kartonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası Sirkeci Şubesinde bulunan iki ayrı vadesiz hesaptaki toplam 773,- TL ile T. C. Ziraat Bankası Osmanbey Şubesindeki vadesiz hesaptaki 20,57 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Verilen çekler hesabında görülen 1.241,45 TL, ocak ayında ödenecek olan Kırevine ait bir yıllık yangın-hırsızlık sigortası primidir. Kredi kart slipleri adı altında görülen 6.550,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir. Menkul kıymetler bölümünde yer alan 51.879,30 TL tutarındaki Ziraat Bankası B Tipi Likit Fon hesabındaki fon adedinin, banka kartonu üzerindeki yapılan incelemesinde 632 paydan oluştuğu, 31.12.2012 tarihi itibari ile 1 pay fiyatının 82,087638 TL olduğu ve değerlemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100 oranındaki kısmını oluşturan 186.573,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 113 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Stoklar bölümünde yer alan 1.481,78 TL verilen sipariş avansları, kooperatifin amaç ve hedeflerine ulaşma amaçlı olarak, kırevi ve kültürevinde yapılması planlanan tadilat-tamirat işleri ile proje bedellerine mahsup edilmek üzere ilgili mal-hizmet tedarikçilerine verilmiştir.  Kooperatif yönetim kurulu, süre ve belge açısından avansların kapatılması konusunda genel olarak gerekli titizliği göstermiştir.
 7. Kooperatifin gazete ilanı nedeniyle satıcılara 118,- TL ticari borcu bulunmaktadır. Diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.050,- TL tutarındaki borcu,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını ifade etmektedir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 598,23 TL; kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro vb. iş ve işlemlerin muhtelif kişilere yaptırılması sonucunda ödenen brüt tutar üzerinden, yanı sıra denetim kurulu üyelerine ödenen aylık brüt ücret ile 26.03.2012 tarihinden itibaren devamlı olarak istihdam edilen büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2013 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen 241,71 TL ile yine vadesi 2013 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 356,52 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2011 yılı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 45.250,- TL olarak tahmin edilen personel-denetçi ücret yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 1,32 (% 1,32) oranında  fazlası ile 45.849,53 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 11. Kooperatifin 2012 faaliyetleri sonucunda toplam 45.849,53 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz geliri, B tipi likit fon faiz geliri ve satış karı ile bağış gelirlerinden oluşan toplam 3.861,60 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2012 yılında kooperatifin 41.987,93 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 1.766,23 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 399.492,56 TL öz kaynaklarından oluşan 401.258,79 TL tutarındaki kaynaklarını; % 24’ü, diğer deyişle 58.401,51 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan 247.334,19 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 152.639,23 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, hurdaya ayrılan direk üstü elektrik trafosu, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 153.924,60 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ekonomik kriz nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

E. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2012 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2012 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2012 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

Düzenleme Tarihi: 22 Nisan 2013

 
DENETİM KURULU
           Bülent YENER

D.K. Üyesi

 Kadir Aydın ERGİL

D.K. Üyesi

 

 

 

Genel Kurul’a Çağrı

KOOP – C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mahallesi. Uğur Mumcu Caddesi. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Tel: 0533 769 73 99  e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

İST.,    03.05.2013

Sayın Ortağımız,                                                                                                                     SAYI: 1769 / 2013

Kooperatifimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Haziran 2013, Pazar günü saat 13:00’te Balaban Mahallesi-Çanta Didim Sokağı No: 2 Silivri – İstanbul adresindeki sosyal tesisimiz İlhan Selçuk Kırevi’nde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. İlk toplantıda, toplantı yetersayısı sağlanamadığı takdirde, 16 Haziran 2013, Pazar günü aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Genel kurula katılmanızı önemle rica eder, saygılarımızı sunarız.

Şükran SONER                   Erdal ATABEK

Sayman                                BAŞKAN

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanının seçimi ve tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi,
 3. Kooperatif Başkanı ve konukların konuşmaları,
 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31 Aralık 2012 tarihli bilanço ve gelir-gider çizelgesinin okunması, görüşmeye açılması ve ayrı ayrı onaya sunulması,
 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
 6. 08.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulumuzda ortaklık bağları sona erdirilen kişilerden tekrar ortak olmak isteyenlerin durumunun görüşülmesi,
 7. Anasözleşmemizin Sermaye ve Paylar maddelerinin 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun duruma getirilmesi amacıyla değiştirilmesinin görüşülmesi,
 8. 2013 yılı iş izlencesi, tahmini bütçe ve ödeme planının görüşülerek karar bağlanması, katılım payı ödemelerini geciktirenlere uygulanacak tutum ve yöntemin belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin üyelerine ödenecek huzur hakkı ile Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarının belirlenmesi,
 10. Dilekler, öneriler ve kapanış.

 

 

NOT:

Genel Kurula katılamamanız durumunda sizi temsilen başka bir kooperatif ortağına ya da 1.  dereceden bir akrabanıza (eşiniz, çocuğunuz, anne ve babanız) ilişikteki TEMSİLCİ BELGESİNİ doldurarak temsilcilik hakkı tanıyabilirsiniz.

 

TEMSİLCİ BELGESİ

 

Ortağı bulunduğum S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 09 Haziran 2013 Pazar günü yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni,

Ortaklardan                      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. dereceden akrabam: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

temsil etmeye yetkilidir.

Yetkiyi veren ortağın

Adı ve Soyadı                   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ortaklık No                      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İMZA                                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genel Kurul Sonuç Raporu

KOOP – C

           S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Çanta Bld. Mimar Sinan Mah. Uğur Mumcu Cad. Badem Sok.

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

                                                                                                                                          İST.,  15 .06.2012

Sayın Ortağımız,                                                                                                             Sayı:  1731 / 2012

03 Haziran 2012, Pazar günü yapılan 2011 yılı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

 1. Yönetim ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31.12.2011 tarihli bilanço ve 01.01 – 31.12.2011 dönemine ait gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliğiyle onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliğiyle aklanmıştır.
 3. 2012 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir.
 4. Gündemin 6. maddesi gereğince; ortaklık katılım payının Nisan 2012 – 31 Mart 2013 dönemi için toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını bir plan dahilinde gecikme faizi hesaplanmadan ödemelerine oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündemin 7. maddesinde; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, iki kişiden oluşan denetim kuruluna kişi başına aylık 50,00 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
 6. Gündemin seçimler maddesinde; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Erdal ATABEK, Şükran Soner, Nevzat YILDIRAN, Mehmet SÜER, Selim KIRILMAZ, Kemalettin ÇELENK, Turhan DİKMEN, Rafet AKALIN ve HASAN BAŞ; yedek üyeliklerine, Ahmet YILMAZ, Ahmet Ülkü GÜLEÇ, Bahar ÖDÜL, Fahrettin BULAT, Saadet ÇERTEZ, Filiz GEDİK, Ziya Bülent ÖNER, Kültigin Osman BİBER ve Özden GÖNÜL; Denetim Kurulu asil üyeliklerine, Bülent YENER, Kadir Aydın ERGİL; yedek üyeliklerine, Hatice KALAYCI, Mustafa Kemal GÜNGÖR oybirliği ile seçildiler.
 7. Dilek, öneri ve temennilerde; 08 Mayıs 2011 tarihindeki olağan genel kurul kararı ile ortaklığı sona erenlerin bir ödeme planı ile talepleri haklinde tekrar ortak olmalarının her zaman mümkün olduğu; hırsızlığa karşı mahalle güvenliğinin 15.000,- TL civarında maliyeti olan kablosuz beşli kamera sistemi tesis edilerek sağlanabilmesi için her parsel, özellikle ev sahiplerinin 300- TL ödeme konusunu tekrar değerlendirmelerinin uygun olacağı belirtildi.

Bilgi edinmenizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                                                                  Şükran SONER           Erdal ATABEK 

Sayman                       BAŞKAN

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2011 – 31.12.2011)

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 17 NİSAN 2012

TOPLANTI TARİHİ: 03 HAZİRAN 2012

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Çanta Mimar Sinan Mahallesi, Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

KOOP – C  2012

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesi’nin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, 2012 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 13 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamızla gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Çanta Bld. Mimar Sinan Mah. Uğur Mumcu Cad. Badem Sok. Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

28 Mart 2010 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

1. Erdal ATABEK                  BAŞKAN                                     1. Bülent YENER

2. Özden GÖNÜL                   II. Başkan                                   2. Kadir Aydın ERGİL

3. Nevzat YILDIRAN             II. Başkan

4. Şükran SONER                   Sayman

5.  Mehmet  SÜER                  Üye

6.  Kemalettin ÇELENK         Üye

7.  Selim KIRILMAZ              Üye

8.  Mehmet Ali ÖNAL            Üye

9 . Turhan DİKMEN               Üye

 

            08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,24 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2011 döneminde toplam brüt 1.185,44 TL, net olarak ise 1.000,00 TL ücret ödenmiştir.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da kooperatifimizde müdür ve devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir.

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

 

B.4. 2011 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2011 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

1. 05 Mart 2011, C.tesi      : “CUMHURİYET İÇİN GÜÇBİRLİĞİ ” Yemeği

Armada Hotel, Cankurtaran

 

2. 29 Mayıs 2011, Pazar    : “12 HAZİRAN SEÇİMLERİNE GİRERKEN”

konulu söyleşi ve UÇURTMA ŞENLİĞİ

Konuşmacı: Başkan Dr. Erdal ATABEK .

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

3. 26 Haziran 2011, Pazar : “İLHAN SELÇUK ile YAŞAMAK ve CUMHURİYET KÜLTÜRÜNÜ

YAŞATMAK”

Kurucu Başkanımız İlhan Selçuk hakkında anılar, duygu ve

düşüncelerin katılımcılar tarafından anlatıldığı toplantı.

Sunum: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Açış Konuşmacısı: Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet Vakfı Başkanı

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

.

            B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

1. 09 Nisan 2011, C.Tesi   : “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunları ile hırsızlığa karşı kamera sisteminin kurulması

konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

2. 11 Eylül 2011, Pazar      : “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunlarının görüşülmesi,  mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

            B.4.3.  KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

 

            B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın mahalle sorunlarını dinlemesi amacıyla 24.10.2011 tarihinde İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptığı toplantıda, kendisine ve belediye üst yönetimine mahalle sorunlarımızın anlatılması. Bunun sonucunda; Mustafa Kemal Caddesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması. Kimi yeşil alan ve sokakların temizliğinin sağlanması.

 

            B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, ruhsat uzatımı ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklarımıza yükümlülüklerini anımsatmak ve aktif duruma gelmelerini sağlamak amacıyla iki adet PTT kanalıyla taahhütlü mektup gönderilmesi. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın istifa etmesi kimi ortaklarımızın ise akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri.
 3. Mahallemizin çeşitli görüntülerinin ve kültür etkinliklerimizin görüntülenerek arşivinin oluşturulması amacıyla bir adet video kamera alımı.
 4. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2011 – 31.10.2012 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

               Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

               2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı itibariyle ortak sayımız 171 kişidir. 2011 yılında 5 ortağımızın istifası, 54 ortağımızın ise 2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince ortaklık bağları sona erdirilmiştir. Buna göre, 31.12.2011 tarihi itibariyle ortak sayımız 112 kişidir. Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

 

    Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:             

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.
Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

 

                 2011 yılında hisse devri yolu ile ortaklıktan ayrılma olmamıştır.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

 

                 İstifa ederek ortaklıktan ayrılan kişilere 2011 yılında ödenen sermaye ve katılım payı toplamı, 2010 yılından devreden 2.710,- TL ile birlikte toplam 23.403,- TL’dir. 2012 yılına aktarılan ödenecek tutar ise 1.050,- TL’dir.

 

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

                   Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

 

             Erdal ATABEK       Özden GÖNÜL      Nevzat YILDIRAN        Şükran SONER

                   BAŞKAN                II. Başkan                    II. Başkan                       Sayman

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet SÜER  Kemalettin ÇELENK  Selim KIRILMAZ  Mehmet Ali ÖNAL Turhan DİKMEN

Y.K. Üyesi                Y.K.Üyesi                  Y.K. Üyesi                 Y.K. Üyesi               Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

DENETİM KURULU RAPORU

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

13. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2011 – 31.12.2011)

 

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2011 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 28 Mart 2010 tarihindeki 11. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2011 döneminde yapmış olduğu 18 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2011 yılı 13. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2011 yılında kooperatifte, müdür ve devamlı bir memur (personel) çalıştırılmamıştır. Bunun yerine, kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi ve uygulaması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Nevzat Yıldıran ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi muhtelif kişilerle sağlanmıştır. Bu kapsamda muhtelif kişilere ödenen tutarlar üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri tam olarak ve zamanında vergi dairesine yatırılmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Kooperatife ortak olarak kaydedilen veya ortaklıktan istifa eden kişilere ait yönetim kurulu kararları bulunmaktadır.
 3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan  herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 4. Katılım payı yükümlülüklerini bir ödeme planı çerçevesinde yerine getirmek isteyen ortaklar ile 08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ortaklıkları sona erdirilen 61 kişiden 7 kişinin tekrar ortaklık bağlarının kurulması talepleri ve akçal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ait ödeme planlarının yönetim kurulu tarafından kabulü, anılan genel kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 5. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete  rastlanılmamıştır.
 6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri  kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defteri ile envanter ve bilanço defterinin kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış tasdiki bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri               Envanter Defteri

                                                                              

Kapanış Tasdiki Makamı                 Silivri 3. Noterliği            Silivri 3. Noterliği

Kapanış Tasdiki Tarihi                        27 Ocak 2012                  23 Şubat 2012

Kapanış Tasdiki Numarası                         00988                               01710

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar,  tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye makbuzları, gider pusulası, çek, banka havale talimatları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM  

Bu bölüm yalnızca ortaklara sunulan metinde yer almaktadır.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2011 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2011 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2011 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 24 Nisan 2012

 
DENETİM KURULU

Bülent Yener

Kadir Aydın Ergil

Kooperatifimizin 13. Genel Kurul toplantısı yapıldı

KOOP-C 2012

Kooperatifimizin 13. Genel Kurulu

Yönetim Kurulumuzun verdiği kararla İlhan Selçuk Kırevi–Çanta yerleşkemizde yapıldı. 03 Haziran 2012 Pazar günü yaptığımız toplantıya katılım son yılların en yüksek oranına ulaştı. 41 ortağımızın katılımıyla yaptığımız toplantıya ortaklarımız Kadıköy ve Taksim’den kalkan aracımızla ve kendi araçlarıyla katıldılar.

  Toplantıyı II. Başkan Nevzat Yıldıran açtı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşundan sonra Divan seçimi yapıldı.

  Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Ahmet Ülkü Güleç, yazmanlığa Saadet Çertez, oy sayım memurluğuna Hasan Baş ortaklarımızın oybirliğiyle seçildiler.

  Başkanın gündemi okuyup oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra söz verdiği

Koop-C Başkanı Dr. Erdal Atabek özetle şunları söyledi:

Dostlarımız,

  Ülkemiz tarihinin en önemli dönemeçlerinin birinden geçiyor.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan bağımsızlık, laiklik, çağdaş uygarlık, laik eğitim, kaynaşmış bir ulus olma hedeflerinden büyük ölçüde sapılan yeni bir eksene girmeye zorlanıyoruz.

Bu ilkelerin yerine egemen dış güçlere bağımlı politikalar, laikliği ortadan kaldıran dinci zorlamalar, ortaçağ uygulamaları, din odaklı eğitim dayatmaları, dinsel ve etnik kökenli ayrımcılık gibi tehlikeli gelişmeleri görüyoruz.

  Bütün bunlar hepimize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Şunu bilelim ki;

  Tarihin saati hiçbir zaman geriye dönmez.

  Ama toplumların tarihinde zaman zaman gidiş duraksamaları olur. Bu durum iç kimseyi yanıltmamalıdır.

  Doğruların başarısı kaçınılmazdır. Ancak bu doğruları başarıya ulaştırmanın yolu;

  Doğru bir strateji saptamak,

  Hep birlikte ortak kararlar almak,

  Hiç bıkmadan, yorulmadan, bezmeden

  Çalışmak, çalışmak, çalışmaktır.

  Bakınız, bu Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz Cumhuriyet gazetesinin dostu bir aile tarafından gazeteye verilmiş, gazete de parselleyerek bugünkü ortaklarımızla bu yerleşkeler kurulmuştur.

  Gazete bu satıştan aldığı küçük bir hisse ile o günkü darboğazını atlatmıştır. O zaman 4.000 TL. olan 400 M kare arsanın günümüzdeki bedeli 55-60 binTL’dir.

  O zaman hiç kimse burada bir mahalle olacağını sanmıyordu.

  ‘Burada bir şey olmaz’ diyorlardı. İşte şimdi hepiniz buradasınız ve görüyorsunuz.

  Ağaçlarımız büyüdü. Yollarımız yapıldı. Suyumuz geldi. Elektriğimiz bağlandı. Doğalgazımız geldi. Bahçelerimiz bakımlı. Evlerimiz yapılmaya devam ediliyor. Gün geçtikçe her şey daha da iyi olacak. Yerleşkelerimiz daha da gelişecek.

  Ancak bizim daha da güçlenmemiz gerekiyor.

  Dayanışmamızı arttırmamız gerekiyor.

  Bir sıkıntısı olan dostumuzun yardımına hepimizin koşması gerekiyor.

  Başarıyı ancak böyle sağlayabiliriz.

  Önümüzdeki 1 temmuz 2012 Pazar günü burada

  İLHAN SELÇUK ARAMIZDA

  başlıklı Aydınlanma Toplantımızı yapacağız.

  Toplantı salonumuz, ilk başkanımızın adını taşıyor:

  İLHAN SELÇUK KIREVİ

  Bu toplantıda size üç kitap armağan ediyoruz:

  Stephan Hessel’in iki kitabını; ‘Öfkelenin’ ve ‘Mücadeleye Katılın’

  Ve Server Tanilli ustamızın ‘Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?’ yapıtını veriyoruz.

  Stephan Hessel 90 yaşında hepimizi ortak mücadeleye çağırıyor.

  Biz de bu mücadeleye, insanımız için emeğimiz için ülkemiz için dünya için katılıyoruz.

  Genel Kurul’a başarılar dilerim.”

   Başkanın konuşması büyük bir coşkuyla karşılandı.

  Ortaklarımız ve konuklarımız olan dostlarımız Genel Kurulun her aşamasında kararlı desteklerini sürdürdüler.

  II. Başkan Kemalettin Çelenk yönetim kurulu çalışma raporu ve bilanço ile gelir-gider tablosunu okudu.

  Rafet Akalın denetim kurulu raporunu okudu.

  Her iki rapor ve mali tablolar oybirliği ile onaylandı.

  Yönetim kurulu ve denetim kurulu ortaklarımızın oybirliği ile aklandı.

  Yeni dönemin iş izlencesi, tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi. Buna göre, yeni dönemde aylık katılım payı tutarı 25,- TL, yıllık katılım payı tutarı 300,- TL olarak belirlendi.

  2012-2014 döneminde iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu için

seçim yapıldı.. Yeni yönetim Kurulu oybirliği ile seçildi.

  07 Haziran 2012 günü Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında yapılan görev ve iş bölümü sonucunda;

  Başkan : Dr. Erdal Atabek

  II. Başkan: Nevzat Yıldıran

  II. Başkan: Kemalettin Çelenk

  II. Başkan: Dr. Mehmet Süer

  Sayman: Şükran Soner

  Genel Sekreter: Rafet Akalın

  Üye: Selim Kırılmaz

  Üye: Turhan Dikmen

  Üye: Hasan Baş olarak belirlendiler.

  Denetim Kuruluna da;

  Bülent Yener ve

  Kadir Aydın Ergil seçildiler.

  Yönetim Kurulumuz bu kez de ücret almaktan feragat etmiş, katılım payı ödemelerini her ortağımız gibi ödeyeceklerini karara bağlamışlardır.

  2012 – 2014 döneminde Yönetim Kurulumuzda görev almak istemeyen II. Başkanımız Özden Gönül, Genel Kurulda bir konuşma yaparak çalışmaları süresince gördüğü desteklere teşekkür etti ve her zaman göreve hazır olduğunu belirtti.

  Yine görev almak istemeyen diğer yönetim kurulu üyelerimizden Dr. Mehmet Ali Önal da her zaman kendisine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.

  Her iki arkadaşımıza biz de teşekkür ediyoruz.

  Genel Kurula katılan bütün ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz.

  II. Başkan Kemalettin Çelenk önemli olarak kamera konusuna dikkat çekti. Yerleşkenin güvenliği açısından kamera sistemi kurulmasına katılımın önemini vurguladı.

  Her zaman söylediğimiz gibi;

  Hepimiz mücadelenin neferleriyiz.

  Her üyemiz kendisini yönetim kurulunda hissetmelidir.

  Bizim çalışmalarımızda sandalye değil, hizmet esastır.

  Nitekim, arkadaşımız Besim Yılmaz, ortağımız olmadığı halde büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Bu arkadaşımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

  Bundan sonra da hep birlikte, ortak sorumlulukla ortak gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

  Başarı hepimizin olacaktır.

  KOOP – C

  Yönetim Kurulu adına Başkan

  Dr. Erdal ATABEK