2013 denetim Kurulu Yazanağı

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN
2013 YILI – 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
DENETİM KURULU RAPORU
(01.01.2013 – 31.12.2013)

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Kooperatifin 03 Haziran 2012 tarihindeki 2011 Yılı-13. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2. Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2013 döneminde yapmış olduğu 15 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3. Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4. Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5. Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6. Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8. Kooperatifin 2013 yılı 15. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 08 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9. Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2013 yılında da kooperatifte müdür çalıştırılmamıştır. Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi, uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen ücret üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır. Diğer yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince kooperatifin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Tablosu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
2. Kooperatif ortaklığından istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir diğer ortağa aktaran kişiye ait yönetim kurulu kararı bulunmaktadır.
3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
4. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
5. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri ile gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile yönetim kurulu karar defterinin ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kapanış ve Ara Tasdik Makamı Silivri 3. Noterliği Silivri 3. Noterliği
Kapanış ve Ara Tasdik Tarihi 13 Mart 2014 16 Ocak 2014
Kapanış ve Ara Tasdik Numarası 02288 00513

5. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
6. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, çek, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM
1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
3. 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
4. 31.12.2013 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 1.012,25 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 53.677,28 TL’nin, banka hesap kartonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası Sirkeci Şubesinde bulunan iki ayrı vadesiz hesaptaki toplam 2.678,11 TL ve T. C. Ziraat Bankası Osmanbey Şubesindeki vadesiz hesaptaki 67,53 TL ile aylık vadeli hesaptaki 50.931,64 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Verilen çekler hesabında görülen 1.195,06 TL, ocak ayında ödenecek olan Kırevine ait bir yıllık yangın-hırsızlık sigortası primidir. Kredi kart slipleri adı altında görülen 4.800,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
5. Kooperatif alacaklarının % 100 oranındaki kısmını oluşturan 184.843,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 112 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
6. Stoklar bölümünde yer alan 450,- TL verilen sipariş avansları, kooperatifin amaç ve hedeflerine ulaşma amaçlı olarak, kırevi ve kültürevinde yapılması planlanan tadilat-tamirat işleri ile ilgili mal-hizmet tedarikçilerine verilmiştir. Kooperatif yönetim kurulu, süre ve belge açısından avansların kapatılması konusunda genel olarak gerekli titizliği göstermiştir.
7. Kooperatifin diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.050,- TL tutarındaki borcu,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını ifade etmektedir. Alınan Sipariş Avansları adı altında 4.045,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağımıza devretmesi sonucunda oluşmuştur. Bu tutar, mevcut ortağımızın katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 798,84 TL; denetim kurulu üyelerine ödenen aylık brüt ücret ile büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2014 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen 364,48 TL ile yine vadesi 2014 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 434,36 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2012 yılı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
10. Genel yönetim giderlerinin 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 43.250,- TL olarak tahmin edilen personel-denetçi ücret yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 16,37 (% 16,37) oranında eksiği ile 36.167,91 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
11. Kooperatifin 2013 faaliyetleri sonucunda toplam 36.167,91 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz geliri, B tipi likit fon faiz geliri ve satış karı ile bağış gelirlerinden oluşan toplam 4.157,24 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2013 yılında kooperatifin 32.010,67 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 5.893,84 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 393.051,89 TL öz kaynaklarından oluşan 398.945,73 TL tutarındaki kaynaklarını; % 24’ü, diğer deyişle 58.294,47 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan 244.432,58 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 153.227,78 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 154.513,15 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ekonomik kriz nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2013 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2013 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 18 Nisan 2014

DENETİM KURULU
Bülent YENER
D.K. Üyesi Kadir Aydın ERGİL
D.K. Üyesi

Reklamlar

2013 Yönetim Kurulu Yazanağı

KOOP-C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI
(01.01.2013 – 31.12.2013)

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 08 NİSAN 2014
TOPLANTI TARİHİ: 15 HAZİRAN 2014

CUMHURİYET MAHALLESİ
İLHAN SELÇUK KIREVİ
Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

KOOP – C 2014

Cumhuriyet Mahallemizin
Ortakları, Dostlarımız;
Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

Bugün, 2014 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.
Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 15 yıl geçti.
İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.
Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.
Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.
Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.
Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.
Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükseltmek temel görevimizdir.
Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.
Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.
Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

Dr. Erdal ATABEK
BAŞKAN

A. GENEL BİLGİLER

A.1. Kuruluş Bilgileri:

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.
İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.
İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

A.4. İletişim Bilgileri:

Adres : Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Telefon: 0212 746 59 89 GSM: 0533 769 73 99
e-posta :koop_c@yahoo.com web: http://www.koop-c.org

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

Yönetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri

1. Erdal ATABEK BAŞKAN 1. Bülent YENER
2. Nevzat YILDIRAN II. Başkan 2. Kadir Aydın ERGİL
3. Kemalettin ÇELENK II. Başkan
4. Mehmet SÜER II. Başkan
5. Şükran SONER Sayman
6. Rafet AKALIN Genel Sekreter
7. Selim KIRILMAZ Üye
8. Turhan DİKMEN Üye
9 . Hasan BAŞ Üye

Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2012 yılı-14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,28 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2013 döneminde toplam brüt 1.422,72 TL, net olarak ise 1.200,00 TL ücret ödenmiştir.

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011, 2012 ve 2013 yılında da kooperatifimizde müdür ve 26.03.2012 tarihine kadar devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir. Tasarruf tedbirlerimizin olumlu sonuçları ve aktif ortak sayısı ile katılım payı tahsilatlarında gerçekleşen artışlar, 26.03.2012 tarihinden itibaren büro işlerinin görülmesinde devamlı bir personel çalıştırmamıza olanak sağlamıştır. Büro personelinin 01.01 – 31.12.2013 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 17.031,68 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 11.520,02 TL’dır.
Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ait İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca kooperatifimiz içinden oluşturulan bir ekip tarafından Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilerek bir tablo halinde hazırlanmıştır.
Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 4.500,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 342,76 TL eksiği, diğer bir deyişle % 7,62 eksiği ile 4.157,24 TL olarak gerçekleşmiştir.
43.250,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri toplamı yapılan tasarruflar sonucu 7.082,09 TL eksiği, diğer deyişle % 16,37 eksiği ile 36.167,91 TL olarak gerçekleşmiştir..

B.4. 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

2013 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

B.4.1. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

1. 09 Haziran 2013, Pazar: “TAKSİM GEZİ PARKI DİRENİŞİ, Video Gösterimi, Değerlendirme
ve Sonrası”
2012 – 14. Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben katılımcılar ile
gerçekleştirilen forum.
Moderatör: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

2. 07 Temmuz 2013, Pazar: “İLHAN SELÇUK,TURHAN SELÇUK ile AYDINLANMA KÜLTÜRÜ” . konulu söyleşi
Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Miyase İLKNUR, Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

3. 18 Ağustos 2013, Pazar: “SEÇİMLERE DOĞRU” .
Sandık ve Oy Güvenliği, Parti Örgütleri, Gönüllülük konulu söyleşi
Yöneten : Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuk Konuşmacılar: Oğuz Kaan SALICI, CHP İstanbul İl Başkanı
Özcan IŞIKLAR, Silivri Belediye Başkanı
Katılımcılar: Nevzat YILDIRAN, Kemalettin ÇELENK
KOOP-C II. Başkanları
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

1. 07 Eylül 2013, Cumartesş:“SİLİVRİ BELEDİYESİ – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”
Mahalle sorunlarını Silivri Belediye Başkanı Özcan IŞIKLAR’a ileterek
çözüm yöntemleri aramak, eleştiri, öneri ve taleplerde bulunmak üzere
. Cumhuriyet Evleri sakinleri, ortaklarımız, belediye başkanı Özcan
IŞIKLAR ve belediye üst yetkilileri ile yapılan toplantı.
Yöneten: II. Başkan Kemalettin ÇELENK
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.3. KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve üst yönetimi ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması, yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR
1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
2. Mali sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
3. Mahallede yaz aylarında boş arsalarda oluşan kuru otların yangın tehlikesini ortadan kaldırarak kooperatifimize gelir sağlamak, kır ve kültür evlerinin bahçelerindeki otların biçilmesinde kullanmak amacı ile 1.088,55 TL maliyetle ot ve çim biçme makinesi satın alınması.
4. Kültür evimizin birkaç yıl önce kaybolan su sayacının yeniden taktırılması.
5. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2013 – 31.10.2014 dönemi için anlaşmaya varılması.

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

Kooperatifimizin 31.12.2013 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, diğer alacaklar, stoklar ve gelecek aylara ait giderlerden oluşan dönen varlıklarının tutarı 244.432,58 TL; ticari alacaklar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 154.513,15 TL olmak üzere toplam varlıkları 398.945,73 TL’dir.
Diğer çeşitli borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 5.893,84 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 393.051,89 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 398.945,73 TL’dir.
01.01.2013 – 31.12.2013 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, B tipi likit fon satış karları ve faiz gelirleri ile bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 4.157,24 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 36.167,91 TL olmak üzere 2013 yılı net gider fazlası 32.010,67 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

• Yevmiye Defteri: 13 Aralık 2012 tarih ve 11092 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 13 Mart 2014 tarih ve 02288 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki.
• Defter-i Kebir : 13 Aralık 2012 tarih ve 11093 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Envanter ve Bilanço Defteri: 13 Aralık 2012 tarih ve 11094 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
• Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanılmak üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki.
• Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden ve denetçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2013 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 364,48 TL, sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 434,36 TL’dir.
İstifa eden bir ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 4.045,- TL, devralan ortağımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.
Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı ise 1.050,- TL’dir.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:
31.12.2012 tarihi itibariyle 113 kişi olan ortak sayımız; 2013 Mart ayında bir ortağımızın akçal birikimlerini ortaklarımızdan birine aktararak ayrılması sonucunda 112 kişiye inmiş ve 2012 – 14. Olağan Genel Kurul Toplantımızın mevcut ortak sayısını oluşturmuştu. Mevcut ortak sayımız, diğer deyişle, 2013 – 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı itibari ile ortak sayımız ise 2014 Şubat ayında bir ortağımızın net birikimlerini alarak istifa etmesi sonucunda 111 kişi olmuştur.
Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:
Bilindiği gibi 2010 yılında yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurulumuz ile 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda ödemeleri eksik kalmış olan ortaklarımızı aktifleştirebilmek amacıyla Katılım Payı tutarının kişi başına aylık 25,- TL, yıllık ise 300,- TL olarak toplanılması kararı verilmişti. Bu kararların etkisini göstermesi ile aktif ortaklarımızın sayısı arttığı gibi ortaklık bağı sona erdirilen 61 ortağımızdan 8 ortağımızın bağları talepleri doğrultusunda tekrar kurulmuştur. Böylece, 2009 yılında ayda 50,- TL toplanarak 34.850,- TL olarak gerçekleşen katılım payı tahsilatları toplamı, ayda 25,- TL toplanmaya başlanılan 2010 yılında 35.265,- TL, 2011 yılında 45.809,50 TL, 2012 yılında ise 46.115,50 TL olarak gerçekleşmiş ve yükselme kaydetmiştir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında aktifleşen ortaklarımızın birikmiş borçlarının sona ermeye yaklaşması nedeniyle 2013 yılı tahsilatlarımız normal düzeyine inmiş ve 33.105,- TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının sonları ve 2014 yılının başlarında aktifleşmeye başlayan ortaklarımızın sayılarında artış kaydedilmeye başlandığından 2014 tahsilatımızın normal düzeyin % 15 ile 20 oranında artış olarak gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 184.843,38 TL’dir.

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:
2013 yılında bir ortağımızın Sermaye ve Katılım Payı birikimi, hisse devri olmaksızın bir diğer ortağımıza aktarılmıştır.

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:
2013 yılında bir ortağımızın birikimleri bir diğer ortağımıza aktarıldığından herhangi bir istifa ödemesi yapılmamıştır. 2014 Şubat ayında istifa eden ortağımıza ise ortak başına düşen Kooperatif Gider Fazlası payı düşüldükten sonra 1.709,39 TL ödeme yapılmıştır.
Diğer yandan, önceki yıllarda istifa eden ortaklarımızdan birinin birikimi iletişimsizlik nedeniyle kendisine ödenemediğinden alacağı olan net Sermaye ve Katılım Payı toplamı 1.050,- TL kendisine ödenmek üzere 2013 yılından 2014 yılına aktarılmıştır..

D. HUKUKİ FAALİYETLER:
Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

Erdal ATABEK Nevzat YILDIRAN Kemalettin ÇELENK Mehmet SÜER
BAŞKAN II. Başkan II. Başkan II. Başkan

Şükran SONER Rafet AKALIN Selim KIRILMAZ Turhan DİKMEN Hasan BAŞ
Sayman Genel Sekreter Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi

2012 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2012 – 31.12.2012)

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 16 NİSAN 2013

TOPLANTI TARİHİ: 09 HAZİRAN 2013

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

KOOP – C  2013

 

 

 

Cumhuriyet Mahallemizin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, 2013 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 14 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükseltmek temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

1. Erdal ATABEK                  BAŞKAN                                     1. Bülent YENER

2. Nevzat YILDIRAN              II. Başkan                                     2. Kadir Aydın ERGİL

3. Kemalettin ÇELENK          II. Başkan

4. Mehmet SÜER                    II. Başkan

5.  Şükran SONER                   Sayman

6.  Rafet AKALIN                   Genel Sekreter

7.  Selim KIRILMAZ              Üye

8.  Turhan DİKMEN               Üye

9 . Hasan BAŞ                         Üye

 

            Bu Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,28 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2012 döneminde toplam brüt 1.422,72 TL, net olarak ise 1.200,00 TL ücret ödenmiştir.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011 ve 2012 yılında da kooperatifimizde müdür ve 26.03.2012 tarihine kadar devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir. 26.03.2012 tarihinden itibaren ise tasarruf tedbirlerimizin   olumlu sonuçları büro işlerinin görülmesinde devamlı bir personel çalıştırmamıza olanak sağlamıştır. Büro ve benzeri işler için 26.03.2013 tarihine kadar muhtelif kişilere brüt 2.800,- TL, net olarak ise 2.520,- TL; devamlı çalıştırılan büro personeline ise 26.03 – 31.12.2012 döneminde brüt 12.130,48 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil 8.290,92 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

 

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 6.000,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle  % 35 eksiği ile 3.861,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

45.250,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı % 1,32 fazlası ile 45.849,53 TL olarak gerçekleşmiştir..

 

B.4. 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2012 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

1. 01 Temmuz 2012, Pazar: “İLHAN SELÇUK ile YAŞAMAK ve CUMHURİYET KÜLTÜRÜNÜ

YAŞATMAK”

Kurucu Başkanımız İlhan Selçuk hakkında anılar, duygu ve

düşüncelerin katılımcılar tarafından anlatıldığı, İlhan Selçuk

.                                             belgeselinin gösterildiği toplantı.

Açış Konuşması: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Orhan KARAVELİ, Yazar

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

2. 29 Temmuz 2012, Pazar: “LAİK HUKUK, LAİK EĞİTİM” konulu söyleşi.

Sunuş: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Hüseyin ÖZBEK, İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

3. 02 Eylül 2012, Pazar     : “SAVAŞ ve BARIŞ” konulu söyleşi.

İlan edilen konuşmacı CHP Parti Meclisi üyesi İnci BEŞPINAR mazereti

nedeniyle katılamadığından Başkan Dr. Erdal ATABEK, ortaklarımızdan

Doç. Dr. Erdinç ÜNAL ve yazar Orhan KARAVELİ  arasında

gerçekleştirilen söyleşi.

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

.

 

            B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

1. 13 Mayıs 2012, Pazar:    “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunları ile hırsızlığa karşı kamera sisteminin kurulması

konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

            B.4.3.  KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılan ortaklarımıza; Server Tanilli’nin “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz”, Stephane Hessel’in “Öfkelenin” ve “Kayıtsız Kalmayın, Mücadeleye Katılın” isimli kitaplarının dağıtılması.

 

            B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın mahalle sorunlarını dinlemesi amacıyla 24.10.2011 tarihinde İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptığı toplantıda, kendisine ve belediye üst yönetimine mahalle sorunlarımızın anlatılması. Bunun sonucunda; Mustafa Kemal Caddesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması. Kimi yeşil alan ve sokakların temizliğinin sağlanması.

 

            B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, ruhsat uzatımı ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Mali sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. Kooperatifimizin faaliyetlerinin dijital arşivinin oluşturulması amacıyla iki adet harici disk alımı.
 4. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2012 – 31.10.2013 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, menkul kıymetler, diğer alacaklar, stoklar ve gelecek aylara ait giderlerden oluşan dönen varlıklarının tutarı 247.334,19 TL; ticari alacaklar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlar ile elden çıkarılacak duran varlıkları içeren maddi duran varlıklardan oluşan duran varlıklarının toplamı 153.924,60 TL olmak üzere toplam varlıkları 401.258,79 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 1.766,23 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem gelir fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 399.492,56 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 401.258,79 TL’dir.

01.01.2012 – 31.12.2012 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, B tipi likit fon satış karları ve faiz gelirleri ile bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 3.861,60 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 45.849,53 TL olmak üzere 2012 yılı net gider fazlası 41.987,93 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14431 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02692 numaralı Silivri 1. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 15 Aralık 2011 tarih ve 14433 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14432 numaralı Silivri  1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.

 

 C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

  Gazete ilan gideri olarak satıcılara ödenecek borcumuz 118,- TL’dir.

  Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Dışarıya yaptırılan büro vb

nitelikteki iş ve işlemler nedeniyle muhtelif kişilere yapılan ödemeler ile büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden yanı sıra denetçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2013 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 241,71 TL, sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 356,52 TL’dir.

Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı ise 1.050,- TL’dir.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

               Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

               31.12.2011 tarihi itibariyle 112 kişi olan ortak sayımız; 2012 Şubat ayında bir ortağımızın akçal birikimlerinin bir diğer ortağımıza devri ile 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı itibariyle 111 kişidir. 2012 yılında,  2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklık bağı sona erdirilen bir kişinin talebi ve taahhüdü ile ortaklık bağının yeniden kurulması ve bir yeni ortaklık kaydı sonucunda 31.12.2012 tarihi itibariyle ortak sayımız 113 kişidir. 2013 Mart ayında bir ortağımızın akçal birikimlerini ortaklarımızdan birine aktararak ayrılması sonucunda mevcut ortak sayımız 112 kişi olmuştur.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

    Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:     

Bilindiği gibi 2010 yılında yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurulumuz ile 2010 ve 2011 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda ödemeleri eksik kalmış olan ortaklarımızı aktifleştirebilmek amacıyla Katılım Payı tutarının kişi başına aylık 25,- TL, yıllık ise 300,- TL olarak toplanılmasına   kararı verilmişti. 2011 yılında, 9 ortağımızın aktif hale gelmesi ve 2010 Olağan Genel  Kurulunda ortaklık bağları sona erdirilen 61 kişiden 7 kişinin yeniden ortaklık bağlarının kurulması talebinin yönetim kurulunca uygun görülmesi sonucunda 2011 yılında muhtelif katılım payı tutarını taahhüt ederek ödeyen ortaklarımızdan yapılan tahsilat tutarı 45.809,50 TL olarak gerçekleşmişti. 2012 yılında ise ortaklık bağı sona erdirilen bir ortağımızın ortaklığının uygun görülerek tekrar başlatılması, bir yeni ortağımızın kaydı ve aktif olmayan ortaklarımızın aktifleşme niyetlerini bildirmeleri sonucunda tahsilat tutarımız, 2011 yılına göre 306,- TL artışla 46.115,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 186.573,38 TL’dir.

Aktif duruma gelecek ortak sayısı ile katılım payı tahsilatındaki artışın 2013 yılında devam edeceğini düşünüyoruz.

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın Sermaye ve Katılım Payı birikimi, hisse devri olmaksızın bir diğer ortağımıza aktarılmıştır.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın birikimleri bir diğer ortağımıza aktarıldığından herhangi bir istifa ödemesi yapılmamıştır. Ancak, önceki yıllarda istifa eden ortaklarımızdan birinin birikimi iletişimsizlik nedeniyle kendisine ödenemediğinden alacağı olan Sermaye ve Katılım Payı toplamı 1.050,- TL  kendisine ödenmek üzere 2012 yılından 2013 yılına aktarılmıştır..

 

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

                   Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

        Erdal ATABEK        Nevzat YILDIRAN        Kemalettin ÇELENK        Mehmet SÜER        

             BAŞKAN                     II. Başkan                            II. Başkan                        II. Başkan

 

 

 

 

 

 

 

Şükran SONER       Rafet AKALIN       Selim KIRILMAZ       Turhan DİKMEN        Hasan BAŞ

Sayman                 Genel Sekreter                 Y.K. Üyesi                       Y.K. Üyesi              Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

Genel Kurul Sonuç Raporu

KOOP – C

           S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Çanta Bld. Mimar Sinan Mah. Uğur Mumcu Cad. Badem Sok.

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

                                                                                                                                          İST.,  15 .06.2012

Sayın Ortağımız,                                                                                                             Sayı:  1731 / 2012

03 Haziran 2012, Pazar günü yapılan 2011 yılı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

 1. Yönetim ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31.12.2011 tarihli bilanço ve 01.01 – 31.12.2011 dönemine ait gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliğiyle onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliğiyle aklanmıştır.
 3. 2012 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir.
 4. Gündemin 6. maddesi gereğince; ortaklık katılım payının Nisan 2012 – 31 Mart 2013 dönemi için toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını bir plan dahilinde gecikme faizi hesaplanmadan ödemelerine oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündemin 7. maddesinde; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, iki kişiden oluşan denetim kuruluna kişi başına aylık 50,00 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
 6. Gündemin seçimler maddesinde; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Erdal ATABEK, Şükran Soner, Nevzat YILDIRAN, Mehmet SÜER, Selim KIRILMAZ, Kemalettin ÇELENK, Turhan DİKMEN, Rafet AKALIN ve HASAN BAŞ; yedek üyeliklerine, Ahmet YILMAZ, Ahmet Ülkü GÜLEÇ, Bahar ÖDÜL, Fahrettin BULAT, Saadet ÇERTEZ, Filiz GEDİK, Ziya Bülent ÖNER, Kültigin Osman BİBER ve Özden GÖNÜL; Denetim Kurulu asil üyeliklerine, Bülent YENER, Kadir Aydın ERGİL; yedek üyeliklerine, Hatice KALAYCI, Mustafa Kemal GÜNGÖR oybirliği ile seçildiler.
 7. Dilek, öneri ve temennilerde; 08 Mayıs 2011 tarihindeki olağan genel kurul kararı ile ortaklığı sona erenlerin bir ödeme planı ile talepleri haklinde tekrar ortak olmalarının her zaman mümkün olduğu; hırsızlığa karşı mahalle güvenliğinin 15.000,- TL civarında maliyeti olan kablosuz beşli kamera sistemi tesis edilerek sağlanabilmesi için her parsel, özellikle ev sahiplerinin 300- TL ödeme konusunu tekrar değerlendirmelerinin uygun olacağı belirtildi.

Bilgi edinmenizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                                                                  Şükran SONER           Erdal ATABEK 

Sayman                       BAŞKAN

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2011 – 31.12.2011)

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 17 NİSAN 2012

TOPLANTI TARİHİ: 03 HAZİRAN 2012

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Çanta Mimar Sinan Mahallesi, Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

KOOP – C  2012

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesi’nin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, 2012 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 13 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamızla gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Çanta Bld. Mimar Sinan Mah. Uğur Mumcu Cad. Badem Sok. Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

28 Mart 2010 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

1. Erdal ATABEK                  BAŞKAN                                     1. Bülent YENER

2. Özden GÖNÜL                   II. Başkan                                   2. Kadir Aydın ERGİL

3. Nevzat YILDIRAN             II. Başkan

4. Şükran SONER                   Sayman

5.  Mehmet  SÜER                  Üye

6.  Kemalettin ÇELENK         Üye

7.  Selim KIRILMAZ              Üye

8.  Mehmet Ali ÖNAL            Üye

9 . Turhan DİKMEN               Üye

 

            08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,24 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2011 döneminde toplam brüt 1.185,44 TL, net olarak ise 1.000,00 TL ücret ödenmiştir.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da kooperatifimizde müdür ve devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir.

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

 

B.4. 2011 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2011 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

1. 05 Mart 2011, C.tesi      : “CUMHURİYET İÇİN GÜÇBİRLİĞİ ” Yemeği

Armada Hotel, Cankurtaran

 

2. 29 Mayıs 2011, Pazar    : “12 HAZİRAN SEÇİMLERİNE GİRERKEN”

konulu söyleşi ve UÇURTMA ŞENLİĞİ

Konuşmacı: Başkan Dr. Erdal ATABEK .

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

3. 26 Haziran 2011, Pazar : “İLHAN SELÇUK ile YAŞAMAK ve CUMHURİYET KÜLTÜRÜNÜ

YAŞATMAK”

Kurucu Başkanımız İlhan Selçuk hakkında anılar, duygu ve

düşüncelerin katılımcılar tarafından anlatıldığı toplantı.

Sunum: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Açış Konuşmacısı: Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet Vakfı Başkanı

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

.

            B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

1. 09 Nisan 2011, C.Tesi   : “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunları ile hırsızlığa karşı kamera sisteminin kurulması

konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

2. 11 Eylül 2011, Pazar      : “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunlarının görüşülmesi,  mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

            B.4.3.  KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

 

            B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın mahalle sorunlarını dinlemesi amacıyla 24.10.2011 tarihinde İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptığı toplantıda, kendisine ve belediye üst yönetimine mahalle sorunlarımızın anlatılması. Bunun sonucunda; Mustafa Kemal Caddesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması. Kimi yeşil alan ve sokakların temizliğinin sağlanması.

 

            B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, ruhsat uzatımı ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklarımıza yükümlülüklerini anımsatmak ve aktif duruma gelmelerini sağlamak amacıyla iki adet PTT kanalıyla taahhütlü mektup gönderilmesi. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın istifa etmesi kimi ortaklarımızın ise akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri.
 3. Mahallemizin çeşitli görüntülerinin ve kültür etkinliklerimizin görüntülenerek arşivinin oluşturulması amacıyla bir adet video kamera alımı.
 4. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2011 – 31.10.2012 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

               Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

               2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı itibariyle ortak sayımız 171 kişidir. 2011 yılında 5 ortağımızın istifası, 54 ortağımızın ise 2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince ortaklık bağları sona erdirilmiştir. Buna göre, 31.12.2011 tarihi itibariyle ortak sayımız 112 kişidir. Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

 

    Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:             

Bu bölüm yalnızca ortaklara iletilen raporda yer almaktadır.
Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

 

                 2011 yılında hisse devri yolu ile ortaklıktan ayrılma olmamıştır.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

 

                 İstifa ederek ortaklıktan ayrılan kişilere 2011 yılında ödenen sermaye ve katılım payı toplamı, 2010 yılından devreden 2.710,- TL ile birlikte toplam 23.403,- TL’dir. 2012 yılına aktarılan ödenecek tutar ise 1.050,- TL’dir.

 

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

                   Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

 

             Erdal ATABEK       Özden GÖNÜL      Nevzat YILDIRAN        Şükran SONER

                   BAŞKAN                II. Başkan                    II. Başkan                       Sayman

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet SÜER  Kemalettin ÇELENK  Selim KIRILMAZ  Mehmet Ali ÖNAL Turhan DİKMEN

Y.K. Üyesi                Y.K.Üyesi                  Y.K. Üyesi                 Y.K. Üyesi               Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

DENETİM KURULU RAPORU

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

13. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2011 – 31.12.2011)

 

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2011 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 28 Mart 2010 tarihindeki 11. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2011 döneminde yapmış olduğu 18 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2011 yılı 13. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2011 yılında kooperatifte, müdür ve devamlı bir memur (personel) çalıştırılmamıştır. Bunun yerine, kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi ve uygulaması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Nevzat Yıldıran ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi muhtelif kişilerle sağlanmıştır. Bu kapsamda muhtelif kişilere ödenen tutarlar üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri tam olarak ve zamanında vergi dairesine yatırılmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Kooperatife ortak olarak kaydedilen veya ortaklıktan istifa eden kişilere ait yönetim kurulu kararları bulunmaktadır.
 3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan  herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 4. Katılım payı yükümlülüklerini bir ödeme planı çerçevesinde yerine getirmek isteyen ortaklar ile 08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ortaklıkları sona erdirilen 61 kişiden 7 kişinin tekrar ortaklık bağlarının kurulması talepleri ve akçal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ait ödeme planlarının yönetim kurulu tarafından kabulü, anılan genel kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 5. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete  rastlanılmamıştır.
 6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri  kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defteri ile envanter ve bilanço defterinin kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış tasdiki bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri               Envanter Defteri

                                                                              

Kapanış Tasdiki Makamı                 Silivri 3. Noterliği            Silivri 3. Noterliği

Kapanış Tasdiki Tarihi                        27 Ocak 2012                  23 Şubat 2012

Kapanış Tasdiki Numarası                         00988                               01710

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar,  tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye makbuzları, gider pusulası, çek, banka havale talimatları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM  

Bu bölüm yalnızca ortaklara sunulan metinde yer almaktadır.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2011 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2011 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2011 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 24 Nisan 2012

 
DENETİM KURULU

Bülent Yener

Kadir Aydın Ergil

Kooperatifimizin 13. Genel Kurul toplantısı yapıldı

KOOP-C 2012

Kooperatifimizin 13. Genel Kurulu

Yönetim Kurulumuzun verdiği kararla İlhan Selçuk Kırevi–Çanta yerleşkemizde yapıldı. 03 Haziran 2012 Pazar günü yaptığımız toplantıya katılım son yılların en yüksek oranına ulaştı. 41 ortağımızın katılımıyla yaptığımız toplantıya ortaklarımız Kadıköy ve Taksim’den kalkan aracımızla ve kendi araçlarıyla katıldılar.

  Toplantıyı II. Başkan Nevzat Yıldıran açtı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşundan sonra Divan seçimi yapıldı.

  Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Ahmet Ülkü Güleç, yazmanlığa Saadet Çertez, oy sayım memurluğuna Hasan Baş ortaklarımızın oybirliğiyle seçildiler.

  Başkanın gündemi okuyup oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra söz verdiği

Koop-C Başkanı Dr. Erdal Atabek özetle şunları söyledi:

Dostlarımız,

  Ülkemiz tarihinin en önemli dönemeçlerinin birinden geçiyor.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan bağımsızlık, laiklik, çağdaş uygarlık, laik eğitim, kaynaşmış bir ulus olma hedeflerinden büyük ölçüde sapılan yeni bir eksene girmeye zorlanıyoruz.

Bu ilkelerin yerine egemen dış güçlere bağımlı politikalar, laikliği ortadan kaldıran dinci zorlamalar, ortaçağ uygulamaları, din odaklı eğitim dayatmaları, dinsel ve etnik kökenli ayrımcılık gibi tehlikeli gelişmeleri görüyoruz.

  Bütün bunlar hepimize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Şunu bilelim ki;

  Tarihin saati hiçbir zaman geriye dönmez.

  Ama toplumların tarihinde zaman zaman gidiş duraksamaları olur. Bu durum iç kimseyi yanıltmamalıdır.

  Doğruların başarısı kaçınılmazdır. Ancak bu doğruları başarıya ulaştırmanın yolu;

  Doğru bir strateji saptamak,

  Hep birlikte ortak kararlar almak,

  Hiç bıkmadan, yorulmadan, bezmeden

  Çalışmak, çalışmak, çalışmaktır.

  Bakınız, bu Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz Cumhuriyet gazetesinin dostu bir aile tarafından gazeteye verilmiş, gazete de parselleyerek bugünkü ortaklarımızla bu yerleşkeler kurulmuştur.

  Gazete bu satıştan aldığı küçük bir hisse ile o günkü darboğazını atlatmıştır. O zaman 4.000 TL. olan 400 M kare arsanın günümüzdeki bedeli 55-60 binTL’dir.

  O zaman hiç kimse burada bir mahalle olacağını sanmıyordu.

  ‘Burada bir şey olmaz’ diyorlardı. İşte şimdi hepiniz buradasınız ve görüyorsunuz.

  Ağaçlarımız büyüdü. Yollarımız yapıldı. Suyumuz geldi. Elektriğimiz bağlandı. Doğalgazımız geldi. Bahçelerimiz bakımlı. Evlerimiz yapılmaya devam ediliyor. Gün geçtikçe her şey daha da iyi olacak. Yerleşkelerimiz daha da gelişecek.

  Ancak bizim daha da güçlenmemiz gerekiyor.

  Dayanışmamızı arttırmamız gerekiyor.

  Bir sıkıntısı olan dostumuzun yardımına hepimizin koşması gerekiyor.

  Başarıyı ancak böyle sağlayabiliriz.

  Önümüzdeki 1 temmuz 2012 Pazar günü burada

  İLHAN SELÇUK ARAMIZDA

  başlıklı Aydınlanma Toplantımızı yapacağız.

  Toplantı salonumuz, ilk başkanımızın adını taşıyor:

  İLHAN SELÇUK KIREVİ

  Bu toplantıda size üç kitap armağan ediyoruz:

  Stephan Hessel’in iki kitabını; ‘Öfkelenin’ ve ‘Mücadeleye Katılın’

  Ve Server Tanilli ustamızın ‘Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?’ yapıtını veriyoruz.

  Stephan Hessel 90 yaşında hepimizi ortak mücadeleye çağırıyor.

  Biz de bu mücadeleye, insanımız için emeğimiz için ülkemiz için dünya için katılıyoruz.

  Genel Kurul’a başarılar dilerim.”

   Başkanın konuşması büyük bir coşkuyla karşılandı.

  Ortaklarımız ve konuklarımız olan dostlarımız Genel Kurulun her aşamasında kararlı desteklerini sürdürdüler.

  II. Başkan Kemalettin Çelenk yönetim kurulu çalışma raporu ve bilanço ile gelir-gider tablosunu okudu.

  Rafet Akalın denetim kurulu raporunu okudu.

  Her iki rapor ve mali tablolar oybirliği ile onaylandı.

  Yönetim kurulu ve denetim kurulu ortaklarımızın oybirliği ile aklandı.

  Yeni dönemin iş izlencesi, tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi. Buna göre, yeni dönemde aylık katılım payı tutarı 25,- TL, yıllık katılım payı tutarı 300,- TL olarak belirlendi.

  2012-2014 döneminde iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu için

seçim yapıldı.. Yeni yönetim Kurulu oybirliği ile seçildi.

  07 Haziran 2012 günü Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında yapılan görev ve iş bölümü sonucunda;

  Başkan : Dr. Erdal Atabek

  II. Başkan: Nevzat Yıldıran

  II. Başkan: Kemalettin Çelenk

  II. Başkan: Dr. Mehmet Süer

  Sayman: Şükran Soner

  Genel Sekreter: Rafet Akalın

  Üye: Selim Kırılmaz

  Üye: Turhan Dikmen

  Üye: Hasan Baş olarak belirlendiler.

  Denetim Kuruluna da;

  Bülent Yener ve

  Kadir Aydın Ergil seçildiler.

  Yönetim Kurulumuz bu kez de ücret almaktan feragat etmiş, katılım payı ödemelerini her ortağımız gibi ödeyeceklerini karara bağlamışlardır.

  2012 – 2014 döneminde Yönetim Kurulumuzda görev almak istemeyen II. Başkanımız Özden Gönül, Genel Kurulda bir konuşma yaparak çalışmaları süresince gördüğü desteklere teşekkür etti ve her zaman göreve hazır olduğunu belirtti.

  Yine görev almak istemeyen diğer yönetim kurulu üyelerimizden Dr. Mehmet Ali Önal da her zaman kendisine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.

  Her iki arkadaşımıza biz de teşekkür ediyoruz.

  Genel Kurula katılan bütün ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz.

  II. Başkan Kemalettin Çelenk önemli olarak kamera konusuna dikkat çekti. Yerleşkenin güvenliği açısından kamera sistemi kurulmasına katılımın önemini vurguladı.

  Her zaman söylediğimiz gibi;

  Hepimiz mücadelenin neferleriyiz.

  Her üyemiz kendisini yönetim kurulunda hissetmelidir.

  Bizim çalışmalarımızda sandalye değil, hizmet esastır.

  Nitekim, arkadaşımız Besim Yılmaz, ortağımız olmadığı halde büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Bu arkadaşımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

  Bundan sonra da hep birlikte, ortak sorumlulukla ortak gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

  Başarı hepimizin olacaktır.

  KOOP – C

  Yönetim Kurulu adına Başkan

  Dr. Erdal ATABEK