2018 Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2018 YILI – 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2018 – 31.12.2018)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 10 Haziran 2018 tarihindeki 2017 Yılı-19. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2018 döneminde yapmış olduğu 15  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulmak üzere 03 Mayıs 2019 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2018 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt ve pay defteri, demirbaş defteri ve gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 3. yönetim kurulu karar defterinin 2019 yılında kullanılmak üzere ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış/Ara Tasdik Makamı        Beyoğlu 22. Noterliği        Beyoğlu 22. Noterliği

Kapanış/Ara Tasdik Tarihi                 16 Nisan 2019                     15 Ocak 2019

Kapanış/Ara Tasdik Numarası                  04747                                  00626

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan kasa tahsilat ve tediye makbuzları, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 12.2018 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kartları hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 451,50 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 1.225,61 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci / İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 920,26 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki vadesiz hesaptaki 305,35 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kartları adı altında görülen 4.450,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir. Menkul kıymetler adı altındaki ziraat portföy para piyasası fonunda bulunan 400.400 payın hesap kartonu üzerinde yapılan incelemede 7.105,10 TL tutarında olduğu tespit edilmiştir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 134.550,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 95 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ve Ağustos 2018’den itibaren hızlanan ülkemizdeki ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 1.984,- TL’lık tutarın 990,- TL’si, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2019 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primini, 994,- TL’lik kısmı ise Silivri Belediyesi’ne ait olan yeşil alanların 01.01.- 30.09.2019 dönemine ait kullanım giderini ifade etmektedir.
 7. Kooperatifin diğer borçlar/diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 778,08 TL, İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlık sigortasından doğan prim borcunun 5 taksitte ödenecek tutarını ifade etmektedir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.295,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşan 2.220,- TL ile bir ortağımızın 2018 katılım payının tamamını yatırırken 75,- fazla yatırması nedeniyle oluşan toplam tutarı ifade etmektedir. Bu tutarlar, anılan iki ortağımızın ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 1.205,55 TL; büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2018 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 556,11 TL ile yine vadesi 2018 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 649,44 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 46.550,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 3,93 (% 3,93) oranında eksiği ile 44.720,36 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Tahmini bütçede 33.000,- TL olarak öngörülen gayrımenkul ve demirbaş alımları kaleminden karşılanarak İmar Barışı kapsamında  yapı kullanma izin belgesi (iskan) yerine geçen Yapı Kayıt Belgeleri bedeli olarak usulune uygun biçimde İlhan Selçuk Kırevi için 5.973,60 TL, Cumhuriyet Evleri Kültürevi için 2.823,60 TL, toplam 8.797,20 TL ödenmiştir. Ödenen tutarlar, doğru bir şekilde ilgili sosyal tesislerin maliyetine dahil edilerek bilançoda yer alan binalar hesabında aktifleştirilmiş, bu nedenle gelir-gider tablosunda yer almamıştır.
 11. Kooperatifin 2018 faaliyetleri sonucunda toplam 44.720,36 TL genel yönetim giderine karşılık, 2.009,32 TL vadeli mevduat faiz gelirleri, 369,88 TL ziraat portföy para piyasası fon karı, 5.982,59 TL ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri ile 3.975,41 TL bağış gelirlerinden oluşan toplam 12.337,20 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2018 yılında kooperatifin 32.383,16 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 4.278,63 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 311.198,04 TL öz kaynaklarından oluşan 315.476,67 TL tutarındaki kaynaklarını; % 8,84’ü, diğer deyişle 13.232,21 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 149.766,21 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 164.425,09 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 165.710,46 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen ve 2018 Ağustosundan itibaren etkinliğini artıran ülke ekonomik krizi nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2018 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2018 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 06 Mayıs 2019

 
 DENETİM KURULU
        Turhan DİKMEN   

D.K. Üyesi

  Şükrü Mehmet GÜLEÇ

D.K. Üyesi

 

 

 

2018 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2018 – 31.12.2018)

 

 

 

 

 

 

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 03 MAYIS 2019

TOPLANTI TARİHİ: 16 HAZİRAN 2019

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy) Didim Sokağı No: 1, Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

10 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

 

 1. Erdal ATABEK   BAŞKAN                                    1. Turhan DİKMEN
 2. Kemalettin ÇELENK     II. Başkan                                   2. Şükrü Mehmet GÜLEÇ
 3. Mehmet SÜER II. Başkan
 4. Ali Kadir KARAKÜÇÜK II. Başkan
 5. Şükran SONER                   Sayman
 6. Rafet AKALIN                   Genel Sekreter
 7. Selim KIRILMAZ              Üye
 8. Saadet ÇERTEZ                 Üye

9 . Ahmet Ülkü GÜLEÇ          Üye

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ise ücret ödemesi yapılmamıştır.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çantaköy’deki (Balaban Mahallesi) kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2009 yılından 2017 yılına kadar olduğu gibi 2018 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..

Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2018 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 29.129,08 TL, asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen net ücret toplamı ise 20.329,69 TL’dır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 130.070,- TL olan ödenmemiş katılım payı ile dönem içinde alınması öngörülen 36.000,- TL katılım payı toplamından tahsil edilen tutar 29.645,- TL’dir. 3.450,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 2.379,20 TL faiz, 3.975,41 TL bağış, gelirleri olmak üzere toplam 6.354,61 TL olarak 2.904,61 TL fazlasıyla; öngörülemeyen ortaklar gider fazlası karşılığı geliri 5.982,59 TL ile birlikte toplam 12.337,20 TL gelir gerçekleşmiştir.

46.550,- TL olarak tahmin edilen Personel Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı 1.829,64 TL eksiği, diğer deyişle % 3,93 eksiği ile 44.720,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

33.000,- TL olarak tahmin edilen gayrimenkul ve demirbaş alımları kapsamında; yeşil alan üzerinde kurulu bulunan sosyal tesislerimiz İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevi için kamuoyunda “ İmar Barışı “ olarak adlandırılan yasadan yararlanılarak yapı kullanma izin belgesi (iskan) niteliğinde sayılan“ Yapı Kayıt Belgesi “ bedeli olarak 8.797,20 TL ödenmesi ile  24.202,80 TL eksik olarak gerçekleşmiştir.

129.361,55 TL olarak tahmin edilen çevre, inşaat yatırımları ve projeler kaleminde ise herhangi bir gerçekleşme olmamış, diğer bir deyişle bu kaleme ait bir gider yapılmamıştır.

 

B.4. 2018 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

            2018 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

10 Haziran 2018, Pazar  : “ Cumhuriyet Mahallesinin Dünü, Bugünü ve Yarını ”

                                              konulu söyleşi ve slayt gösterisi,

                                              Konuşmacı            :  Dr. Erdal ATABEK, Kooperatif  Başkanı

Gösteri                   :  Ali Kadir KARAKÜÇÜK, Koop. YK Üyesi

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

  B.4.2.  KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında cenazeye katılım, çelenk bağışında bulunma ve başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ilan verilmesi, kış döneminde İlhan Selçuk Kırevi’nde sinema filmleri gösteriminin düzenlenmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet Gazetesi’ne ilan verilmesi.

 

            B.4.3. YATIRIMLAR KOMİTESİ ve ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan arsalar ve faaliyet alanına giren konularda   gerçekleştirilebilecek çalışmaları programlamak ve uygulamaya koyabilmek amacıyla Erdal Atabek, Kemalettin Çelenk, Şükran Soner, Mehmet Süer, Ali Kadir Karaküçük ve Saadet Çertez’den oluşan Yatırımlar Komitesi kurulmuştur. Bu komite, kooperatif genel sekreteri Rafet Akalın ile birlikte 24.07.2018 tarihinde Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ı ziyaret ederek arsaların değerlendirilmesi ile İlhan Selçuk Kırevi arsasının takas yöntemiyle mülkiyetinin edinilmesi ve ana caddelerin asfaltlanması konularında görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sonucunda arsalarımızda lavanta çiçeği yetiştirilebileceği gündeme gelmiş, daha ayrıntılı bilgi için yatırımlar komitesi ile birlikte birkaç mahalle sakini 25.09.2018 tarihinde belediyenin Gümüşyaka’da bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi – Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gerekli bilgileri edinmiş olup, anılan konulardaki çalışmalarımız 2019 yılında da devam edecektir.Aynı gün belediye başkan yardımcısı ile de görüşülerek yeşil alanda kurulu bulunan sosyal tesislerimiz için yapı   kayıt belgelerinin alınabilmesi hakkında olumlu görüş ve destek alınmıştır.   

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

 

            B.4.4. SOSYAL TESİSLERİMİZE YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASI ve DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi, tapu işlemleri ve imar barışı konularında danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi.
 2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.10.2018 – 30.09.2019 dönemi için anlaşmaya varılması. Her iki sosyal tesisimiz için İmar Barışı Kanunu uyarınca yapı kullanma izin belgesi (iskan) yerine geçen “ Yapı Kayıt Belgesi “ alınması. (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütme yetkisinde bulunan ilgili kanuna göre, 300’er metre kareden oluşan arsaları rayiç bedelle kooperatifimizin satın alma hakkı bulunmaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz araştırma sonucunda İmar Barışı 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmış bulunduğundan satın almalar konusunda henüz bir mevzuatın yayımlanmamış olduğu öğrenilmiş olup, bu konuda takip ve araştırmalara devam edilmektedir)
 1. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

            Kooperatifimizin 31.12.2018 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, menkul kıymet olarak ziraat portföy para piyasası fonu, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası ile yeşil alan kullanım giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 149.766,21 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 165.710,46 TL olmak üzere toplam varlıkları 315.476,67 TL’dir.

Diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerinden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 4.278,63 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 311.198,04 TL olmak üzere varlıklarının oluşumunu sağlayan kaynaklarının toplamı 315.476,67 TL’dir.

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini içeren gelir-gider tablosunda ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, ziraat portföy para piyasası fonu karı, ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri ve bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 12.337,20 TL; personel ücret ve giderleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderlerinden oluşan giderler toplamı 44.720,36 TL olmak üzere 2018 yılı net gider fazlası 32.383,16 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 • Yevmiye Defteri: 15 Aralık 2017 tarih ve 06018 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. 16 Nisan 2019 tarih ve 04747 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir  : 15 Aralık 2017 tarih ve 06019 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 15 Aralık 2017 tarih ve 06020 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 00353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki ve dolması nedeniyle 60. sayfada 27 Ocak 2017 tarih ve 00388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 3: 2017 yılında kullanılmak üzere 06 Aralık 2016 tarih ve 06391 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki; 2018 yılında kullanmaya devam etmek üzere 23 Ocak 2018 tarih ve 01175 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki; 2019 yılında kullanmaya devam etmek üzere 15 Ocak 2019 tarih ve 00626 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

 

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Büro personelimizin brüt ücreti üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadeleri 2019 yılı Ocak ayı olan ve vadesinde vergi dairesine ödenen borcumuz 556,11 TL, büro personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna vadesinde ödenen borcumuz 649,44 TL’dir.

İstifa eden iki ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 2.295,- TL, devralan ortaklarımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.

Diğer çeşitli borçlar kaleminde yer alan 778,08 TL, İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan ve 5 taksitte ödenecek olan sigorta prim borcudur.

 

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

             Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

             2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı (10 Haziran 2018) itibariyle  96 kişi olan ortak sayımız; 2018 Yılı – 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı (16 Haziran 2019) itibariyle 95 kişidir.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

            Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:    

2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı Ocak – Haziran 2018 döneminde aylık 25,- TL, Temmuz – Aralık 2018 döneminde aylık 50,- TL olmak üzere yıllık 450,- TL olarak belirlenmiştir (Ancak, önceki yıllarda, 01 Nisan – 31 Mart arasında olan yıllık dönem, anılan toplantıda takvim esasına dönüştürülerek 01 Ocak – 31 Aralık olarak belirlendiğinden ve 2018 Ocak, Şubat, Mart aylarının toplam 75,- TL katılım payı 2017 yılında tahakkuk ettirilmiş bulunduğundan ortak başına yıllık katılım payı 75,- TL tutarında eksik biçimde 375,- TL olarak tahakkuk ettirilmiştir). Buna göre, ortaklarımızdan 2018 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 29.645,- TL olmuştur.

Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 134.550,- TL’dir. Tutarın yüksekliği, 2018 Ağustos ayından itibaren ülke ekonomik krizinin yoğunlaşması nedeniyle ortaklarımızın aktifleşme ve ödemelerini yapmakta zorlanmasından kaynaklanmaktadır.

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

                

2018 yılında herhangi bir hisse devri gerçekleşmemiştir.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

           

               Yaşamını yitiren bir ortağımızın varisleri, ortaklığı devam ettirme haklarını kullanmayarak sermaye payı ve katılım payı toplamından oluşan akçal birikimlerini kooperatifimize hibe etmişlerdir. Buna göre, toplam 7.270,- TL olan birikimlerinin 4.932,59 TL’si ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri, 2.337,41 TL’sı ise bağış olarak kooperatifimize gelir kaydedilmiştir.

Ayrıca, yaklaşık 10 yıl önce istifa eden fakat iletişimsizlikten alacağı ödenemeyen ortağımıza ait 1.050,- TL, yönetim kurulu kararıyla ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri olarak kooperatifimize gelir kaydedilmiştir.

 

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

  Erdal ATABEK      Kemalettin ÇELENK       Mehmet SÜER     Ali Kadir KARAKÜÇÜK    

        BAŞKAN                     II. Başkan                      II. Başkan                        II. Başkan

 

 

 

 

 

 

          Şükran SONER       Rafet AKALIN        Selim KIRILMAZ         Saadet ÇERTEZ

Sayman                Genel sekreter                Y.K. Üyesi                     Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

                                                Ahmet Ülkü GÜLEÇ

Y.K. Üyesi

2017 Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2017 YILI – 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2017 – 31.12.2017)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2017 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 12 Haziran 2016 tarihindeki 2015 Yılı-17. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2017 döneminde yapmış olduğu 9  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulmak üzere 27 Nisan 2018 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2017 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt ve pay defteri, demirbaş defteri ve gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 3. yönetim kurulu karar defterinin 2018 yılında kullanılmak üzere ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış/Ara Tasdik Makamı        İstanbul 16.. Noterliği        Beyoğlu 22. Noterliği

Kapanış/Ara Tasdik Tarihi                 13 Nisan 2018                     23 Ocak 2018

Kapanış/Ara Tasdik Numarası                  01917                                  01175

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2016 yılına ait 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 12.2017 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kartları hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 176,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 28.540,55 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci-İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 495,70 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki 35 gün vadeli hesaptaki 28.044,85 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kartları adı altında görülen 3.475,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 130.070,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 96 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ve yeniden hızlanma işaretleri gösteren ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 1.846,10 TL’lık tutarın 979,85 TL’si, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2018 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primini, 866,25 TL’lik kısmı ise Silivri Belediyesi’ne ait olan yeşil alanların 01.01.- 30.09.2018 dönemine ait kullanım giderini ifade etmektedir.
 7. Kooperatifin ticari borçlar/satıcılar hesabı altında yer alan 270,- TL borcu, gazete ilan giderinden kalan KDV borcunu; diğer borçlar/diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.395,24 TL’dan 1.050,- TL tutarındaki kısmı,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını (bu tutar, alacaklısı tarafından alınması 10 yılı geçmiş olması nedeniyle 20 Mart 2018 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararıyla mevzuata uygun olarak diğer çeşitli borçlar/istifa eden ortaklara borçlar hesabından çıkarılarak ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri hesabına gelir kaydedilmiştir); 345,24 TL ise İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlık sigortasından doğan prim borcunun son taksididir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.655,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşan 2.595,- TL ile yine bir ortağımızın 2017 mart ayında istifa ederek sermaye ve katılım payını bir ortağımıza devretmesi sonucu oluşan 60,- TL tutarı ifade etmektedir. Bu tutarlar, mevcut ortakların ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 874,47 TL; büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2017 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 305,67 TL ile yine vadesi 2017 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 568,80 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2016 yılı 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2016 yılına ait 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 45.200,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 10,01 (% 10,01) oranında eksiği ile 40.673,23 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 11. Kooperatifin 2017 faaliyetleri sonucunda toplam 40.673,23 TL genel yönetim giderine karşılık, 3.069,28 TL vadeli mevduat faiz gelirleri ile 652,- TL bağış gelirlerinden oluşan toplam 3.721,28 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2017 yılında kooperatifin 36.951,95 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 5.194,71 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 315.826,20 TL öz kaynaklarından oluşan 321.020,91 TL tutarındaki kaynaklarını; % 19,62’si, diğer deyişle 32.191,55 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 164.107,65 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 155.627,89 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 156.913,26 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen ve hızlanacağı öngörülen küresel ve ülke ekonomik krizleri nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2017 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2017 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2017 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 30 Nisan 2018

 
 DENETİM KURULU
         Saadet ÇERTEZ 

D.K. Üyesi

  Turhan DİKMEN

D.K. Üyesi

 

 

 

2017 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2017 – 31.12.2017)

 

 

 

 

 

 

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 27 NİSAN 2018

TOPLANTI TARİHİ: 10 HAZİRAN 2018

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy) Didim Sokağı No: 1, Silivri – İSTANBUL

 

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

12 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

 

 1. Erdal ATABEK          BAŞKAN                                    1. Saadet ÇERTEZ
 2. Kemalettin ÇELENK     II. Başkan                                   2. Turhan DİKMEN
 3. Şükran SONER Sayman
 4. Rafet AKALIN Genel Sekreter
 5. Mehmet SÜER                   Üye
 6. Nevzat YILDIRAN            Üye
 7. Selim KIRILMAZ              Üye
 8. Ali Kadir KARAKÜÇÜK  Üye

9 . Mukadder ALEMDAROĞLU   Üye

 

            Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ise ücret ödemesi yapılmamıştır.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çantaköy’deki (Balaban Mahallesi) kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında olduğu gibi 2017 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..

Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2017 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 25.019,23 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 17.941,23 TL’dır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 137.160,- TL olan ödenmemiş katılım payı ile dönem içinde alınması öngörülen 28.800,- TL katılım payı toplamından tahsil edilen tutar 28.385,- TL’dir. 4.100,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 378,72 TL eksiği, diğer bir deyişle % 9,24 eksiği ile 3.721,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

45.200,- TL olarak tahmin edilen Personel Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı 4.526,77 TL eksiği, diğer deyişle % 10,01 eksiği ile 40.673,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

32.000,- TL olarak tahmin edilen gayrimenkul ve demirbaş alımları, kooperatifimizin genel kurul toplantıları, söyleşiler ve diğer görsel etkinlik içeren sosyal faaliyetlerinde kullanılması amacıyla bir adet projeksiyon makinesi alımı ile 2.400,11 TL olarak gerçekleşmiştir.

136.912,31 TL olarak tahmin edilen çevre, inşaat yatırımları ve projeler kaleminde ise herhangi bir gerçekleşme olmamış, diğer bir deyişle bu kaleme ait bir gider yapılmamıştır.

 

B.4. 2017 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

            2017 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

04 Haziran 2017, Pazar  : “ İLHAN SELÇUK ile ATATÜRK’ü YAŞAMAK ”

                                              konulu İlhan Selçuk ile Turhan Selçuk’u anma amaçlı söyleşi

                                              Moderatör              :  II. Başkan Kemalettin Çelenk

Konuşmacılar        :  Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi

Dr. Erdal ATABEK – KOOP-C Başkanı

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

  B.4.2.  KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi, kış döneminde İlhan Selçuk Kırevi’nde sinema filmleri gösterim etkinliğinin düzenlenmesi.

 

            B.4.3. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması,  yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

 

            B.4.4. DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.10.2017 – 30.09.2018 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

 1. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası ile yeşil alan kullanım giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 164.107,65 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 156.913,26 TL olmak üzere toplam varlıkları 321.020,91 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 5.194,71 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 315.826,20 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 321.020,91 TL’dir.

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 3.721,28 TL; personel ücret ve giderleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderlerinden oluşan giderler toplamı 40.673,23 TL olmak üzere 2017 yılı net gider fazlası 36.951,95 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 06 Aralık 2016 tarih ve 06389 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. 13 Nisan 2018 tarih ve 01917 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 06 Aralık 2016 tarih ve 06390 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 06 Aralık 2016 tarih ve 06388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki

 

 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 00353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki ve dolması nedeniyle 60. sayfada 27 Ocak 2017 tarih ve 00388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 3: 2017 yılında kullanılmak üzere 06 Aralık 2016 tarih ve 06391 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki, 2018 yılında kullanmaya devam etmek üzere 23 Ocak 2018 tarih ve 01175 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

 

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

 

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadeleri 2018 yılı Ocak ayı olan ve vadesinde vergi dairesine ödenen borcumuz 305,67 TL, büro personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna vadesinde ödenen borcumuz 568,80 TL’dir.

İstifa eden iki ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 2.655,- TL, devralan ortaklarımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.

Diğer çeşitli borçlar kaleminde yer alan 1.395,24 TL’nın 1.050,- TL’sı, önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı, bu tutar, 10 yılı geçmiş olması nedeniyle 2018 Mart ayında yönetim kurulu kararıyla Diğer Çeşitli Borçlar / İstifa Eden Ortaklara Borçlar Hesabından çıkarılarak  Ortaklar Gider Fazlası Payı Karşılığı Gelirine kaydedilmiştir. 345,24 TL ise İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan son taksit borcudur.

Ticari borçler altında satıcılara olan 270,00 TL borcmuz gazete ilan giderinden doğan borçtur.

 

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

             Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

             2016 Yılı – 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı (04 Haziran 2017) itibariyle  96 kişi olan ortak sayımız; 2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı (10 Haziran 2018) itibariyle de 96 kişidir.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

 

 Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:  

2016 Yılı – 18. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı aylık 25,- TL, yıllık 300,- TL olarak belirlenmişti. Buna göre, ortaklarımızdan 2017 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 28.385,- TL olmuştur. 2016 yılında 38.355,- TL olan bu tutar,  aktifleşen ortaklarımızın geçmiş yıllar borçlarını bitirmeleri sonucunda aylık ödemelerinin 25,- TL’na dönüşmesi nedeniyle düşüş göstermiştir. Aktifleşecek ortak sayımızın azalması nedeniyle 2018 yılında mevcut durumumuzun korunacağını öngörüyoruz.

Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 130.070,- TL’dir.

 

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

                

2017 Mart ayında bir ortağımız istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamından oluşan birikimini diğer bir ortağımıza devretmiştir

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

           

               2016 kasımında istifa eden 1 ortağımıza 2017 ocak ayından itibaren taksitle toplam 3.368,90 TL ödeme yapılmıştır.

 

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

           

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

      Erdal ATABEK         Kemalettin ÇELENK         Şükran SONER        Rafet AKALIN        

            BAŞKAN                        II. Başkan                          Sayman                Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

      Mehmet SÜER     Nevzat YILDIRAN     Selim KIRILMAZ      Ali Kadir KARAKÜÇÜK      

Y.K. Üyesi                Y.K. Üyesi                   Y.K. Üyesi                          Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

 

Mukadder ALEMDAROĞLU

Y.K. Üyesi

 

2016 Denetim Kurulu Yazanağı

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2016 YILI – 18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2016 – 31.12.2016)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2016 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 12 Haziran 2016 tarihindeki 2015 Yılı-17. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2016 döneminde yapmış olduğu 13  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2016 yılı 18. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 25 Nisan 2017 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2016 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret ve kooperatif ortağı olmayan önceki bir denetim kurulu üyesine ödenen aylık brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri ile gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 2. yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış  tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                               

Kapanış Tasdik Makamı               İstanbul 16.. Noterliği       İstanbul 16. Noterliği

Kapanış Tasdik Tarihi                        11 Nisan 2017                   27 Ocak 2017

Kapanış Tasdik Numarası                          01717                               00388

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.

 

 

 1. 2015 yılına ait 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 2. 12.2016 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 685,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 43.367,31 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci-İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 1.981,35 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki vadesiz hesaptaki 400,- TL ile 35 gün vadeli hesaptaki 40.985,96 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kart slipleri adı altında görülen 3.480,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
 3. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 137.160,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 98 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 4. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 976,07 TL’lık tutar, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2017 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primi olup, prim borcu olarak 2017 Ocak ve Şubat aylarında ödenen toplam 460,27 TL, bilançonun ticari borçlar bölümünde yer alan satıcılar kısmında görünmektedir.
 5. Kooperatifin diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 4.418,90,- TL’dan 1.050,- TL tutarındaki kısmı,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını; 3.368,90 TL ise 2016 kasım ayında istifa eden 1 ortağa 2017 ocak ayından itibaren 5 taksitte ödenecek tutarı ifade etmektedir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.895,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşmuştur. Bu tutar, mevcut ortağın ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 859,21 TL; büro personeline ve ortak olmayan önceki bir denetim kurulu üyesine ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2017 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 323,93 TL ile yine vadesi 2017 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 535,28 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 6. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2015 yılı 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 7. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.

 

 

 1. Genel yönetim giderlerinin 2015 yılına ait 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 41.750,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 5,86 (% 5,86) oranında eksiği ile 39.302,44 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 2. Kooperatifin 2016 faaliyetleri sonucunda toplam 39.302,44 TL genel yönetim giderine karşılık, 3.661,93 TL vadeli mevduat faiz gelirleri, 700,- TL bağış gelirleri ile 2016 yılında 8 ortağın istifası ve 6 ortağın 12 Haziran 2016 olağan genel kurul toplantısında, kendileri ile hiçbir yolla iletişim kurulamaması ve parasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle ortaklıktan ihraç edilmeleri sonucunda birikimlerinden hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının düşülmesi sonucunda bütçede öngörülmeyen 34.497,72 TL ortaklar gider fazlası payı karşılığı gelirinden oluşan toplam 38,859,65 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2016 yılında kooperatifin 442,79 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 3. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 8.633,38 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 331.548,15 TL öz kaynaklarından oluşan 340.181,53 TL tutarındaki kaynaklarını; % 25,60’ı, diğer deyişle 47.532,31 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 185.668,38 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 153.227,78 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 154.513,15 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ve ülke ekonomik krizleri nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2016 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2016 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2016 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 28 Nisan 2017

 
 DENETİM KURULU
         Saadet ÇERTEZ 

D.K. Üyesi

  Turhan DİKMEN

D.K. Üyesi

 

 

 

2016 Yönetim Kurulu Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2016 – 31.12.2016)

 

 

 

 

 

 

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 25 NİSAN 2017

TOPLANTI TARİHİ: 04 HAZİRAN 2017

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

KOOP – C  2017

 

 

 

Cumhuriyet Mahallemizin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, içinde yaşadığımız günlerin ve geleceğin olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 18 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, ilk günden aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkelerimizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin geleceğe taşıyacağı ortak bir görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak ve gelecekte çocuklarımıza devretmek görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükselterek geleceğe aktarmak temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin azimli, kararlı ve bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

12 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

 

 1. Erdal ATABEK   BAŞKAN                                    1. Saadet ÇERTEZ
 2. Kemalettin ÇELENK     II. Başkan                                   2. Turhan DİKMEN
 3. Şükran SONER Sayman
 4. Rafet AKALIN Genel Sekreter
 5. Mehmet SÜER                   Üye
 6. Nevzat YILDIRAN            Üye
 7. Selim KIRILMAZ              Üye
 8. Ali Kadir KARAKÜÇÜK  Üye

9 . Mukadder ALEMDAROĞLU   Üye

 

            Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ise ücret ödemesi yapılmamıştır.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında olduğu gibi 2016 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2016 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 21.479,26 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 15.356,73 TL’dır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

 

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 5.250,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 888,07 TL eksiği, diğer bir deyişle % 16,91 eksiği ile 4.361,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 2016 yılında istifa eden 8 (sekiz) ortağımızın birikimlerinden hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının kesilmesi nedeniyle 19.766,10 TL, 12.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve kendileriyle hiçbir şekilde iletişim kurulamaması nedenleriyle ortaklık bağları sona erdirilen 6 (altı) ortağımızın birikimlerinden hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının kesilmesinden elde edilen 14.731,62 TL olmak üzere toplam 34.497,72 TL öngörülmeyen gelir elde edilmiştir.

41.750,- TL olarak tahmin edilen Personel Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı 2.447,56 TL eksiği, diğer deyişle % 5,86 eksiği ile 39.302,44 TL olarak gerçekleşmiştir..

 

B.4. 2016 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2016 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

12 Haziran 2016, Pazar  : “ İLHAN SELÇUK ile ATATÜRK’Ü YAŞAMAK ”

                                              konulu İlhan Selçuk ile Turhan Selçuk’u anma amaçlı söyleşi

                                              Moderatör              :  II. Başkan Kemalettin Çelenk

Konuşmacılar        :  Kemal ÇEBİ – CHP milletvekili adayı

Dr. Erdal ATABEK – KOOP-C Başkanı

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

  B.4.2.  KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

 

            B.4.3. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması,  yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

 

            B.4.4. DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2016 – 31.10.2017 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

 1. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2016 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 185.668,38 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 154.513,15 TL olmak üzere toplam varlıkları 340.181,53 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 8.633,38 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 331.548,15 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 340,181,53 TL’dir.

01.01.2016 – 31.12.2016 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirleri, ortaklar gider fazlası payı karşılığı ve genel kurul ortaklar gider fazlası payı karşılığı gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 38.859,65 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 39.302,44 TL olmak üzere 2016 yılı net gider fazlası 442,79 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 18 Aralık 2015 tarih ve 07626 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. 11 Nisan 2017 tarih ve 01717 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 18 Aralık 2015 tarih ve 07627 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 18 Aralık 2015 tarih ve 07628 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 00353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki ve dolması nedeniyle 60. sayfada 27 Ocak 2017 tarih ve 00388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 3: 2017 yılında kullanılmak üzere 06 Aralık 2016 tarih ve 06391 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

 

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

 

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadeleri 2017 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 323,93 TL, büro personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 535,28 TL’dir.

İstifa eden bir ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 2.895,- TL, devralan ortağımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.

Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı 1.050,- TL, istifa eden ortaklarımızdan birine 2017 yılında taksitli olarak ödenecek katılım ve sermaye payı borcumuzun tutarı ise 3.368,90,- TL’dır.

İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan taksit borcunun toplamı 460,27 TL’dır.

 

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

             Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

             2015 Yılı – 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı (12 Haziran 2016) itibariyle  104 kişi olan ortak sayımız; anılan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kendileri ile hiçbir şekilde iletişim kurulamayan 6 ortağımızın ortaklık bağlarının sona erdirilmesi, 1 ortağımızın 2016 kasımında arsasını satması nedeniyle istifa etmesi ve 1 ortağımızın da 2017 mart ayında birikimlerini mevcut ortaklarımızdan birine devrederek ayrılması sonucunda mevcut ortak sayımız 96 kişi olmuştur.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

 

 Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:  

2015 Yılı – 17. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı aylık 25,- TL, yıllık 300,- TL olarak belirlenmişti. Buna göre, ortaklarımızdan 2016 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 38.355,- TL olmuştur. 2015 yılında 32.110,- TL olan bu tutar, öngörüldüğü gibi aktifleşen ortaklarımız ile % 19,44 oranında artış göstermiştir. 2017 yılında mevcut durumumuzun korunacağını öngörüyoruz.

Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 137.160,- TL’dir.

 

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

                

2016 yılında herhangi bir hisse devri gerçekleşmemiştir.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

           

               2015 yılında istifa eden 1 ortağımızın 2016 yılına sarkan taksit toplamı 1.384,- TL’nin ödemesi yapılmıştır. 2016 kasımında istifa eden 1 ortağımıza 2017 ocak ayından itibaren ödenecek taksit toplamı ise 3.368,90 TL’dir.

Öte yandan, 2016 yılı Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde istifa eden 7 ortağımıza ve 2015 olağan genel kurul toplantısında ortaklık bağları sona erdirilen 6 ortağımıza sermaye ve katılım payı birikimlerinin, hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payı tutarından düşük olması nedeniyle  herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

           

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

      Erdal ATABEK         Kemalettin ÇELENK         Şükran SONER        Rafet AKALIN        

            BAŞKAN                        II. Başkan                          Sayman                Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

      Mehmet SÜER     Nevzat YILDIRAN     Selim KIRILMAZ      Ali Kadir KARAKÜÇÜK      

Y.K. Üyesi                Y.K. Üyesi                   Y.K. Üyesi                          Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

Mukadder ALEMDAROĞLU

Y.K. Üyesi

2015 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI
(01.01.2015 – 31.12.2015)

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 05 MAYIS 2016
TOPLANTI TARİHİ: 12 HAZİRAN 2016

CUMHURİYET MAHALLESİ
İLHAN SELÇUK KIREVİ
Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

KOOP – C 2016

Cumhuriyet Mahallemizin
Ortakları, Dostlarımız;
Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

Bugün, içinde yaşadığımız günlerin ve geleceğin olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.
Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 17 yıl geçti.
İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, ilk günden aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkelerimizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.
Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin geleceğe taşıyacağı ortak bir görevidir.
Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.
Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.
Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak ve gelecekte çocuklarımıza devretmek görevimizdir.
Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükselterek geleceğe aktarmak temel görevimizdir.
Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.
Hepimiz bu kutsal görevin azimli, kararlı ve bilinçli sahipleriyiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.
Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

Dr. Erdal ATABEK
BAŞKAN

A. GENEL BİLGİLER

A.1. Kuruluş Bilgileri:

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.
İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.
İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

A.4. İletişim Bilgileri:

Adres : Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Telefon: 0212 746 59 89 GSM: 0533 769 73 99
e-posta :koop_c@yahoo.com web: http://www.koop-c.org

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

15 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri

1. Erdal ATABEK BAŞKAN 1. Bülent YENER
2. Kemalettin ÇELENK II. Başkan 2. Saadet ÇERTEZ
3. Şükran SONER Sayman
4. Rafet AKALIN Genel Sekreter
5. Mehmet SÜER Üye
6. Nevzat YILDIRAN Üye
7. Selim KIRILMAZ Üye
8. Ali Kadir KARAKÜÇÜK Üye
9 . Şükrü Mehmet GÜLEÇ. Üye

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine karara istinaden denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık brüt 59,35 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2015 döneminde denetim kuruluna toplam brüt 712,20 TL, net olarak ise 600,00 TL ücret ödenmiştir.

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2015 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 15.891,98 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 10.828,31 TL’dır.
Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 6.000,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 1.038,34 TL eksiği, diğer bir deyişle % 17,31 eksiği ile 4.961,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan istifa eden üç ortağımızın akçal birikimlerinden hissesine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının kesilmesi nedeniyle 10.431,31 TL öngörülmeyen gelir elde edilmiştir.
39.000,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri toplamı 1.589,04 TL eksiği, diğer deyişle % 4,08 eksiği ile 37.410,96 TL olarak gerçekleşmiştir..

B.4. 2015 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

2015 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

B.4.1. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

1. 17 Mayıs 2015, Pazar : “ 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ: TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ DÖNEMEÇ”
konulu söyleşi
Açılış Konuşmacısı: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Moderatör : II. Başkan Kemalettin Çelenk
Konuşmacı : İlhan CİHANER,
Denizli Milletvekili (Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı)
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

2. 28 Haziran 2015, Pazar:“NADİR NADİ, İLHAN SELÇUK ve TURHAN SELÇUK ANMA GÜNÜ ” 2014 yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben katılımcılar ile
gerçekleştirilen söyleşi.
Moderatör: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi,
Cumhuriyet Vakfı Başkanı.
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

3. 02 Ağustos 2015, Pazar: “ İNANÇ KÖKENLİ SOSYAL ÇATIŞMALAR ” .
konulu söyleşi
Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Eren ERDEM, CHP Milletvekili
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.2. KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

B.4.3. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması, yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

B.4.4. DİĞER ÇALIŞMALAR

1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2015 – 31.10.2016 dönemi için anlaşmaya varılması.

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

Kooperatifimizin 31.12.2015 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 257.012,95 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 154.513,15 TL olmak üzere toplam varlıkları 411.526,10 TL’dir.
Ticari borçlar, diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 6.855,16 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 404.670,94 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 411.526,10 TL’dir.
01.01.2015 – 31.12.2015 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirleri ve ortaklar gider fazlası payı karşılığı gelirinden oluşan gelirler toplamı 15.392,97 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 37.410,96 TL olmak üzere 2015 yılı net gider fazlası 22.017,99 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

• Yevmiye Defteri: 11 Aralık 2014 tarih ve 6637 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. 22 Mart 2016 tarih ve 1581 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
• Defter-i Kebir : 11 Aralık 2014 tarih ve 6638 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Envanter ve Bilanço Defteri: 11 Aralık 2014 tarih ve 6639 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
• Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki.
• Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden ve ortağımız olmayan bir denetçiye yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2016 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 274,41 TL, personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 490,22 TL’dir.
İstifa eden bir ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 3.195,- TL, devralan ortağımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.
Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı 1.050,- TL, istifa eden ortaklarımızdan birine ödenecek olan taksitli katılım ve sermaye payı borcumuzun tutarı ise 1.384,- TL’dır.
İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan taksit borcunun toplamı 461,53 TL’dır.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:
2014 Yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı (28 Haziran 2015) itibariyle 109 kişi olan ortak sayımız; 2015 yılında 3 yeni ortak kaydı, 26.08.2015 tarihinde 1 ortağımızın, 2016 Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde toplam 7 ortağımızın arsalarını satmaları ve ekonomik sıkıntı nedenleriyle istifa ederek ayrılmaları sonucunda mevcut ortak sayımız 104 kişi olmuştur.
Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:
2014 Yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı aylık 25,- TL, yıllık 300,- TL olarak belirlenmişti. Buna göre, ortaklarımızdan 2015 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 32.110,- TL olmuştur. 2014 yılında 28.310,- TL olan bu tutar, öngörüldüğü gibi aktifleşen ortaklarımız ve yeni ortak kayıtları ile % 13,43 oranında artış göstermiştir. 2015 yılında aramıza 3 yeni ortağımızın katılması ve 6 ortağımızın 2016 yılı Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde yeni ödeme planlarını içeren aktifleşme taahhütleriyle birlikte 2016 yılı katılım payı tahsilatında % 40 civarında bir artış öngörüyoruz.
Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 209.458,38 TL’dir.

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

2015 yılında herhangi bir hisse devri gerçekleşmemiştir.

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

2015 yılında istifa eden 3 ortağımıza, hisselerine düşen toplam 10.431,31 TL Ortaklar Gider Fazlası Payı düşüldükten sonra 7.869,69 TL ödeme yapılmıştır. 1 kişinin 2016 yılına aktarılan ödenecek taksit toplamı ise 1.384,- TL’dır.
Öte yandan, 2016 yılı Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde istifa eden 7 ortağımıza, sermaye ve katılım payı birikimlerinin, hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payı tutarından düşük olması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

Erdal ATABEK Kemalettin ÇELENK Şükran SONER Rafet AKALIN
BAŞKAN II. Başkan Sayman Genel Sekreter

Mehmet SÜER Nevzat YILDIRAN Selim KIRILMAZ Ali Kadir KARAKÜÇÜK
Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi

Şükrü Mehmet GÜLEÇ
Y.K. Üyesi