2018 Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2018 YILI – 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2018 – 31.12.2018)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 10 Haziran 2018 tarihindeki 2017 Yılı-19. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2018 döneminde yapmış olduğu 15  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulmak üzere 03 Mayıs 2019 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2018 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt ve pay defteri, demirbaş defteri ve gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 3. yönetim kurulu karar defterinin 2019 yılında kullanılmak üzere ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış/Ara Tasdik Makamı        Beyoğlu 22. Noterliği        Beyoğlu 22. Noterliği

Kapanış/Ara Tasdik Tarihi                 16 Nisan 2019                     15 Ocak 2019

Kapanış/Ara Tasdik Numarası                  04747                                  00626

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan kasa tahsilat ve tediye makbuzları, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 12.2018 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kartları hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 451,50 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 1.225,61 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci / İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 920,26 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki vadesiz hesaptaki 305,35 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kartları adı altında görülen 4.450,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir. Menkul kıymetler adı altındaki ziraat portföy para piyasası fonunda bulunan 400.400 payın hesap kartonu üzerinde yapılan incelemede 7.105,10 TL tutarında olduğu tespit edilmiştir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 134.550,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 95 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ve Ağustos 2018’den itibaren hızlanan ülkemizdeki ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 1.984,- TL’lık tutarın 990,- TL’si, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2019 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primini, 994,- TL’lik kısmı ise Silivri Belediyesi’ne ait olan yeşil alanların 01.01.- 30.09.2019 dönemine ait kullanım giderini ifade etmektedir.
 7. Kooperatifin diğer borçlar/diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 778,08 TL, İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlık sigortasından doğan prim borcunun 5 taksitte ödenecek tutarını ifade etmektedir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.295,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşan 2.220,- TL ile bir ortağımızın 2018 katılım payının tamamını yatırırken 75,- fazla yatırması nedeniyle oluşan toplam tutarı ifade etmektedir. Bu tutarlar, anılan iki ortağımızın ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 1.205,55 TL; büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2018 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 556,11 TL ile yine vadesi 2018 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 649,44 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 46.550,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 3,93 (% 3,93) oranında eksiği ile 44.720,36 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Tahmini bütçede 33.000,- TL olarak öngörülen gayrımenkul ve demirbaş alımları kaleminden karşılanarak İmar Barışı kapsamında  yapı kullanma izin belgesi (iskan) yerine geçen Yapı Kayıt Belgeleri bedeli olarak usulune uygun biçimde İlhan Selçuk Kırevi için 5.973,60 TL, Cumhuriyet Evleri Kültürevi için 2.823,60 TL, toplam 8.797,20 TL ödenmiştir. Ödenen tutarlar, doğru bir şekilde ilgili sosyal tesislerin maliyetine dahil edilerek bilançoda yer alan binalar hesabında aktifleştirilmiş, bu nedenle gelir-gider tablosunda yer almamıştır.
 11. Kooperatifin 2018 faaliyetleri sonucunda toplam 44.720,36 TL genel yönetim giderine karşılık, 2.009,32 TL vadeli mevduat faiz gelirleri, 369,88 TL ziraat portföy para piyasası fon karı, 5.982,59 TL ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri ile 3.975,41 TL bağış gelirlerinden oluşan toplam 12.337,20 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2018 yılında kooperatifin 32.383,16 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 4.278,63 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 311.198,04 TL öz kaynaklarından oluşan 315.476,67 TL tutarındaki kaynaklarını; % 8,84’ü, diğer deyişle 13.232,21 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 149.766,21 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 164.425,09 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 165.710,46 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen ve 2018 Ağustosundan itibaren etkinliğini artıran ülke ekonomik krizi nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2018 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2018 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 06 Mayıs 2019

 
 DENETİM KURULU
        Turhan DİKMEN   

D.K. Üyesi

  Şükrü Mehmet GÜLEÇ

D.K. Üyesi

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s