2017 Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2017 YILI – 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2017 – 31.12.2017)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2017 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 12 Haziran 2016 tarihindeki 2015 Yılı-17. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2017 döneminde yapmış olduğu 9  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulmak üzere 27 Nisan 2018 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2017 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt ve pay defteri, demirbaş defteri ve gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 3. yönetim kurulu karar defterinin 2018 yılında kullanılmak üzere ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış/Ara Tasdik Makamı        İstanbul 16.. Noterliği        Beyoğlu 22. Noterliği

Kapanış/Ara Tasdik Tarihi                 13 Nisan 2018                     23 Ocak 2018

Kapanış/Ara Tasdik Numarası                  01917                                  01175

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2016 yılına ait 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 12.2017 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kartları hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 176,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 28.540,55 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci-İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 495,70 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki 35 gün vadeli hesaptaki 28.044,85 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kartları adı altında görülen 3.475,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 130.070,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 96 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ve yeniden hızlanma işaretleri gösteren ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 1.846,10 TL’lık tutarın 979,85 TL’si, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2018 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primini, 866,25 TL’lik kısmı ise Silivri Belediyesi’ne ait olan yeşil alanların 01.01.- 30.09.2018 dönemine ait kullanım giderini ifade etmektedir.
 7. Kooperatifin ticari borçlar/satıcılar hesabı altında yer alan 270,- TL borcu, gazete ilan giderinden kalan KDV borcunu; diğer borçlar/diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.395,24 TL’dan 1.050,- TL tutarındaki kısmı,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını (bu tutar, alacaklısı tarafından alınması 10 yılı geçmiş olması nedeniyle 20 Mart 2018 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararıyla mevzuata uygun olarak diğer çeşitli borçlar/istifa eden ortaklara borçlar hesabından çıkarılarak ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri hesabına gelir kaydedilmiştir); 345,24 TL ise İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlık sigortasından doğan prim borcunun son taksididir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.655,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşan 2.595,- TL ile yine bir ortağımızın 2017 mart ayında istifa ederek sermaye ve katılım payını bir ortağımıza devretmesi sonucu oluşan 60,- TL tutarı ifade etmektedir. Bu tutarlar, mevcut ortakların ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 874,47 TL; büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2017 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 305,67 TL ile yine vadesi 2017 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 568,80 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2016 yılı 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2016 yılına ait 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 45.200,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 10,01 (% 10,01) oranında eksiği ile 40.673,23 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 11. Kooperatifin 2017 faaliyetleri sonucunda toplam 40.673,23 TL genel yönetim giderine karşılık, 3.069,28 TL vadeli mevduat faiz gelirleri ile 652,- TL bağış gelirlerinden oluşan toplam 3.721,28 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2017 yılında kooperatifin 36.951,95 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 5.194,71 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 315.826,20 TL öz kaynaklarından oluşan 321.020,91 TL tutarındaki kaynaklarını; % 19,62’si, diğer deyişle 32.191,55 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 164.107,65 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 155.627,89 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 156.913,26 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen ve hızlanacağı öngörülen küresel ve ülke ekonomik krizleri nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2017 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2017 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2017 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 30 Nisan 2018

 
 DENETİM KURULU
         Saadet ÇERTEZ 

D.K. Üyesi

  Turhan DİKMEN

D.K. Üyesi

 

 

 

Reklamlar

2017 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2017 – 31.12.2017)

 

 

 

 

 

 

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 27 NİSAN 2018

TOPLANTI TARİHİ: 10 HAZİRAN 2018

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy) Didim Sokağı No: 1, Silivri – İSTANBUL

 

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

12 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

 

 1. Erdal ATABEK          BAŞKAN                                    1. Saadet ÇERTEZ
 2. Kemalettin ÇELENK     II. Başkan                                   2. Turhan DİKMEN
 3. Şükran SONER Sayman
 4. Rafet AKALIN Genel Sekreter
 5. Mehmet SÜER                   Üye
 6. Nevzat YILDIRAN            Üye
 7. Selim KIRILMAZ              Üye
 8. Ali Kadir KARAKÜÇÜK  Üye

9 . Mukadder ALEMDAROĞLU   Üye

 

            Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ise ücret ödemesi yapılmamıştır.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çantaköy’deki (Balaban Mahallesi) kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında olduğu gibi 2017 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..

Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2017 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 25.019,23 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 17.941,23 TL’dır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 137.160,- TL olan ödenmemiş katılım payı ile dönem içinde alınması öngörülen 28.800,- TL katılım payı toplamından tahsil edilen tutar 28.385,- TL’dir. 4.100,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 378,72 TL eksiği, diğer bir deyişle % 9,24 eksiği ile 3.721,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

45.200,- TL olarak tahmin edilen Personel Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı 4.526,77 TL eksiği, diğer deyişle % 10,01 eksiği ile 40.673,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

32.000,- TL olarak tahmin edilen gayrimenkul ve demirbaş alımları, kooperatifimizin genel kurul toplantıları, söyleşiler ve diğer görsel etkinlik içeren sosyal faaliyetlerinde kullanılması amacıyla bir adet projeksiyon makinesi alımı ile 2.400,11 TL olarak gerçekleşmiştir.

136.912,31 TL olarak tahmin edilen çevre, inşaat yatırımları ve projeler kaleminde ise herhangi bir gerçekleşme olmamış, diğer bir deyişle bu kaleme ait bir gider yapılmamıştır.

 

B.4. 2017 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

            2017 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

04 Haziran 2017, Pazar  : “ İLHAN SELÇUK ile ATATÜRK’ü YAŞAMAK ”

                                              konulu İlhan Selçuk ile Turhan Selçuk’u anma amaçlı söyleşi

                                              Moderatör              :  II. Başkan Kemalettin Çelenk

Konuşmacılar        :  Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi

Dr. Erdal ATABEK – KOOP-C Başkanı

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

  B.4.2.  KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi, kış döneminde İlhan Selçuk Kırevi’nde sinema filmleri gösterim etkinliğinin düzenlenmesi.

 

            B.4.3. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması,  yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

 

            B.4.4. DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.10.2017 – 30.09.2018 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

 1. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2017 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası ile yeşil alan kullanım giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 164.107,65 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 156.913,26 TL olmak üzere toplam varlıkları 321.020,91 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 5.194,71 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 315.826,20 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 321.020,91 TL’dir.

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 3.721,28 TL; personel ücret ve giderleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderlerinden oluşan giderler toplamı 40.673,23 TL olmak üzere 2017 yılı net gider fazlası 36.951,95 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 06 Aralık 2016 tarih ve 06389 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. 13 Nisan 2018 tarih ve 01917 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 06 Aralık 2016 tarih ve 06390 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 06 Aralık 2016 tarih ve 06388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki

 

 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 00353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki ve dolması nedeniyle 60. sayfada 27 Ocak 2017 tarih ve 00388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 3: 2017 yılında kullanılmak üzere 06 Aralık 2016 tarih ve 06391 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki, 2018 yılında kullanmaya devam etmek üzere 23 Ocak 2018 tarih ve 01175 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

 

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

 

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadeleri 2018 yılı Ocak ayı olan ve vadesinde vergi dairesine ödenen borcumuz 305,67 TL, büro personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna vadesinde ödenen borcumuz 568,80 TL’dir.

İstifa eden iki ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 2.655,- TL, devralan ortaklarımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.

Diğer çeşitli borçlar kaleminde yer alan 1.395,24 TL’nın 1.050,- TL’sı, önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı, bu tutar, 10 yılı geçmiş olması nedeniyle 2018 Mart ayında yönetim kurulu kararıyla Diğer Çeşitli Borçlar / İstifa Eden Ortaklara Borçlar Hesabından çıkarılarak  Ortaklar Gider Fazlası Payı Karşılığı Gelirine kaydedilmiştir. 345,24 TL ise İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan son taksit borcudur.

Ticari borçler altında satıcılara olan 270,00 TL borcmuz gazete ilan giderinden doğan borçtur.

 

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

             Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

             2016 Yılı – 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı (04 Haziran 2017) itibariyle  96 kişi olan ortak sayımız; 2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı (10 Haziran 2018) itibariyle de 96 kişidir.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

 

 Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:  

2016 Yılı – 18. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı aylık 25,- TL, yıllık 300,- TL olarak belirlenmişti. Buna göre, ortaklarımızdan 2017 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 28.385,- TL olmuştur. 2016 yılında 38.355,- TL olan bu tutar,  aktifleşen ortaklarımızın geçmiş yıllar borçlarını bitirmeleri sonucunda aylık ödemelerinin 25,- TL’na dönüşmesi nedeniyle düşüş göstermiştir. Aktifleşecek ortak sayımızın azalması nedeniyle 2018 yılında mevcut durumumuzun korunacağını öngörüyoruz.

Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 130.070,- TL’dir.

 

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

                

2017 Mart ayında bir ortağımız istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamından oluşan birikimini diğer bir ortağımıza devretmiştir

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

           

               2016 kasımında istifa eden 1 ortağımıza 2017 ocak ayından itibaren taksitle toplam 3.368,90 TL ödeme yapılmıştır.

 

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

           

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

      Erdal ATABEK         Kemalettin ÇELENK         Şükran SONER        Rafet AKALIN        

            BAŞKAN                        II. Başkan                          Sayman                Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

      Mehmet SÜER     Nevzat YILDIRAN     Selim KIRILMAZ      Ali Kadir KARAKÜÇÜK      

Y.K. Üyesi                Y.K. Üyesi                   Y.K. Üyesi                          Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

 

Mukadder ALEMDAROĞLU

Y.K. Üyesi

 

ŞEKER BAYRAMI…

Sevdikleriniz ile birlikte huzur ve mutluluk dolu

nice bayramlar yaşamanız dileği ile bayramınız kutlu olsun…

Bayramın 1. günü saat 11:00’de

İlhan Selçuk Kırevi’nde bayramlaşma gerçekleştirilecektir…

KOOP – C Yönetim Kurulu