2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S. S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ
2019 YILI -21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
(01.01.2019 – 31.12.2019)

S.S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 2019 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 06.09.2020 tarihinde saat 13:00’te Balaban Mah. (Çantaköy) Didim Sokağı No: 1 Silivri – İSTANBUL adresindeki İlhan Selçuk Kırevi’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi NESRİN YALKIN gözetiminde toplanıldı.

     Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Toplantıya ait çağrı mektuplarının 95 (doksanbeş) ortaktan: (83) ortağa 12.08.2020 tarihinde PTT Kadıköy İst. Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, (12) ortağa ise 10.08.2020 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilerek ortakların imzasına sunulan hazirun cetvelinde kayıtlı 95 (doksanbeş) ortaktan 24 (yirmidört) ortağın asaleten ve 12 (oniki ) ortağın da vekaleten katılımı ile toplam 36 (otuzaltı) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, toplantının yapılmasına yönelik herhangi bir itirazın bulunulmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Ayrıca, kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurullarında bulundurulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 2017/1 sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.Toplantıya katılan bakanlık temsilcisince genel kurula hitaben yapacağı konuşma metni okunarak genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış, Kooperatif Yönetim Kurulu II. Başkanı Kemalettin Çelenk tarafından saat 13:17’de yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Madde 2- Divan heyeti seçimi için verilen bir yazılı önerge ile Divan Başkanlığına Erdinç Ünal, Divan Yazmanlığına Esen Günseli Andaç Atalay, Oy Sayım memurluğuna Fatma Nezihe ÖZGÜR aday gösterildiler. Başka adaylar çıkmadı. Önerilen Divan Heyeti oybirliği ile kabul edilerek Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de oybirliği ile verildi. Divan Başkanı Erdinç Ünal, kendilerine duyulan güven için teşekkür konuşması yaptı ve gündemi genel kurula okudu.

Madde 3- Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atabek’in konuşması öncesinde yönetim kurulu üyesi Ali Kadir Karaküçük’ün Başkan Erdal Atabek ile kooperatifin kuruluş ve gelişimi hakkında yaptığı söyleşi ile mahallenin gelişimi ve etkinlikleri hakkında ve güncel gelişmeler hakkında genel kurula hitaben konuşma yaptı

Madde 4- 2019 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve gelir gider hesapları ayrı ayrı okundu; Okunan Raporlar ve Hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan konuşmacılardan; Özden GÖNÜL Kooperatifin Tasfiye edilmesi gerektiğini, kooperatifin gücünün kalmadığını, ilerde belki de borç ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Ardından Mukadder Alemdaroğlu söz aldı; ortaklardan alacakların ne zaman alınacağını, bunun için herhangi bir çalışma olup olmadığını sordu. Bu borç gitgide artıyor, kooperatifin arsalarının elden çıksın ondan sonra konuşalım dedi. Mehmet Ali Ünal söz aldı; Kooperatif ortaklarının aidatları ile ayakta durduğunu, ödenmesi gerektiğini, bunu herkesin kabul etmesi gerektiğini, yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Rafet AKALIN söz aldı. Bu kooperatifin çıkar kooperatifi olduğunu söyleyenlere katılmadığını, çevre ve kültür ile ilgili olarak bir çok faaliyetlerinin olduğunu söyledi. Fatma Nezihe ÖZGÜR söz aldı. Kooperatif arsalarının üyeler için önemli olduğunu, Arsa sahibi olunabilmesi için üyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, getirmeyenlerin ise arsa satışından pay almaması gerektiğini söyledi. Ahmet Ülkü Güleç söz aldı. Yönetim kurulu üyesi olarak genel kurula bilgi verdi. Yapı kayıt belgesi hususunda sorulan sorulara yanıt verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ATABEK söz aldı. Desetekleyen veya eleştiren herkese teşekkür etti. Bu kooperatif Cumhuriyet ideallerinin toplandığı yer olduğunu, bunun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca söz konusu arsalar ile ilgili 2 ayrı proje ve araştırmaları olduğunu, Çantadaki arsa için Organim tarım için başvurduklarını ancak yapılan araştırlamalarda toprağın buna müsait olmadığını 3 yıl dinlenmesi gerektiğini, ayrıca bir işletme kurulması gerektiğini söyledi.

Madde 5- 2019 hesap yılındaki faaliyetlerinden ötürü Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin aklanması (ibrası) genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerin kendi ibralarında oy kullanmamış olup; 23 kabul ,3 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamış olup; 26 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.. Sehven unutulan Bilanço ve Gelir gider hesapları da ayrı ayrı oylandı; 26 kabul oyu 1 ret olmak üzere oy ile Oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6- Kooperatife ortak alınması konusunda tüzükte belirtilen şartların dışında ilave ek maliyet alınması genel kurulda konuşuldu. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Alının kararların Ananasözleşme ve kanuna aykırı olmayacağını belirtti. Gündem maddesinin sehven yanlış yazıldığını, yeni kayıt edilecek üyeler için; üyelik payının, meblağının hesaplanmasında, araştırılmasın yeni üye kayıt edilmesinde ÖN ARAŞTIRMA ve Fizibilite yapmak için; yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 7- 2020 yılı iş izlencesi, tahmini bütçe ve ödeme planının görüşülerek karara bağlanması, katılım payı ödemelerini geciktirenlere uygulanacak tutum ve yöntemin belirlenmesi hakkında verilen 2 numaralı yazılı önerge ve ekleri Divan Başkanı Erdinç Ünal tarafından okunarak görüşmeye açıldı. Yapılan iş izlencesinde tahmini bütçe kapsamında ödeme planı olarak üyelerin kişi başı aylık 50,00- TL ödemesine (Yıllık 600,00-tl) tahsil edilmesi hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği kabul edildi.

Madde 8- Yönetm ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve seçilmi ve Yönetim ve denetim kuruluna Huzur hakkı verilmemesi maddesine geçildi. Divan başkanı söz aldı. Verilen söz önergede; Yönetim Kurulu ve denetim Kurulu Üyelerinin 2 (iki) yıllığına seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine Huzur hakkı verilmemesi hususu da oylandı; oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 9’ar (dokuz) , Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 3’şer (üç) kişiden oluşması hususunda üyeler sözlü olarak önerge verdiler. Mevcut Başkan Erdal ATABEK’in bu seçimde aday olmayacağını açıklaması üzerine yine genel kurul üyeleri, emeğini yıllarca bu kooperatife adamış olduğunu ve bu kooperatif üzerinde çok emeğinin olduğu, ONURSAL BAŞKAN olması yönünde sözlü teklif verdiler. Ve yapılan oylama sonucunda; Erdal ATABEK’in Onursal BAŞKAN seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Ardından Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 9 (dokuz) üyeden oluşması, Denetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) üyeden oluşması hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

KEMALETTİN ÇELENK
ŞÜKRAN SONER MEHMET SÜER
RAFET AKALIN
SAADET ÇERTEZ
AHMET ÜLKÜ GÜLEÇ
ŞÜKRÜ MEHMET GÜLEÇ
SELİM KIRILMAZ
GÜLGÜN ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

ERDİNÇ ÜNAL FİLİZ AKALIN ESEN GÜNSELİ ANDAÇ ATALAY HURİ MERYEM ATABEK KÜLTİĞİN OSMAN DİBER MEHMET KAYA ÇINAR MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR SUDA AYILGIN

Olarak yönetim kurulu üyeliklerine teklif edildiler ve teklif edilen bu isimler yönetim kurulu olarak iki yıllığına oy birliği ile seçildiler
Denetim Kurulu Üyeliğinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda;

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

MEHMET ALİ ÖNAL
TURHAN DİKMEN
ZİYA BÜLENT ÖNER

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

FATMA NEZİHE ÖZGÜR AYŞEGÜL DORA FATMA YAMAN

Olarak Denetim Kurulu üyeliklerine iki 2 yıllına oy birliği ile seçildiler

Madde 10- Divan Başkanı Erdinç Ünal, tasarruf tedbirleri alınması, ödemelerini geciktiren ortaklarla sık sık iletişim kurulması, kalkınma ve yatırım grubu kurulması ile belediye ile yakın ilişkiler kurulması konularının ortakların ortak istek ve önerileri olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Divan Başkanı yıllarca Yönetim kurulu üyeliği yapan Ertal ATABEK’e hizmetlerinden dolayı genel kurul adına teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka da bir husus, itiraz veya muhalefet olmadığından genel kurul toplantısına Saat; 16:30 t son verdi.

(İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (DÖRT) nüsha halinde tanzim edilerek, ortaklara okunduktan sonra herhangi bir itirazın bulunulmadığı görülerek imza altına alınmıştır.)

Divan Başkanı          Divan Yazmanı                     OY SAYMANI         ESEN GÜNSELİ ANDAÇ ATALAY
ERDİNÇ ÜNAL                         FATMA NEZİHE ÖZGÜR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
NESRİN YALKIN